Bewilligingsformulier Provinciale Statenverkiezingen 2011

Bewilligingsformulier voor de kieslijst van GroenLinks voor de
Provinciale Statenverkiezingen Zeeland van 2 maart 2011

Personalia
Naam: ....................................................................................................................
Voornaam: ....................................................................................................................
Adres: ....................................................................................................................
Postcode en woonplaats:         ......................................................................
Geboortedatum: ...................................................................................................................
Vrouw/man: ..................................................................................................................
Telefoonnummer thuis: ....................................................................................................................
Evt. telefoonnummer werk: ....................................................................................................................
Emailadres:
....................................................................................................................

Beschikbaarheid
Ik ben bereid kandidaat te staan voor een plaats op de lijst van GroenLinks bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart 2011
❍ JA ❍ NEE
Ik ben beschikbaar voor:
❍ een van de plaatsen 1 t/m 6 (kopplaatsen)
❍ een van de plaatsen 7 t/m 30 (opvolgingsplaatsen)
❍ als lijstduwer
Door bewilliging ga ik tevens akkoord met de afdrachtregeling van GroenLinks (zie bijlage) en met een jaarlijks functioneringsgesprek.
Ik heb geen bezwaar tegen de verplichting om mijn eventuele zetel ter beschikking te stellen als de ALV daartoe krachtens de terugroepingsprocedure heeft besloten.
Ik heb kennis genomen van de Integriteitscode van GroenLinks en zal eventuele bijzonderheden voorleggen aan de kandidatencommissie.

Ondertekening
Plaats en datum: ............................................................................... Handtekening:    ................................................................................

De bewilligingstermijn sluit op 12 september 2010.
Verzocht wordt dit formulier vóór 13 september 2010 ingevuld terug te sturen aan de GroenLinks Kandidatencommissie, t.a.v. voorzitter Ton de Nooij (Rosenburglaan 256, 4385 JS Vlissingen, telefoonummer:0118-472370). Ingescande documenten worden geaccepteerd en kunnen worden verzonden aan denooij@zeelandnet.nl.

Politieke ervaring
Welke partijpolitieke activiteiten heb je tot nu toe ontplooid?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Maatschappelijke ervaring
Wat is je maatschappelijke achtergrond? Denk aan opleiding, betaald of onbetaald werk, vertegenwoordigende functies, activiteiten binnen maatschappelijke organisaties, bestuurlijke ervaring.
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Inhoudelijke deskundigheid
Welke relevante deskundigheid en/of ervaring heb je, die - zoals ook in het profiel en de criteria staat beschreven - van belang is voor het lidmaatschap van de Provinciale Statenfractie van GroenLinks?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Motivatie
Wat zijn je motieven om je als kandidaat beschikbaar te stellen?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Positie van de fractie
Hoe zie je de taak van de statenfractie?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
...................................................................................................................................
Hoe stel je je de samenwerking in de fractie voor en wat zijn daarbij jouw sterke en zwakke punten?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Politieke visie
a. Wat is je oordeel over het politieke optreden van GroenLinks Zeeland tot nu toe?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b. Zou GroenLinks Zeeland zich anders moeten profileren? Zo ja, hoe?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c. Waarop moet de GroenLinks-fractie zich de komende vier jaar concentreren?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Referenties
Kun je namen en adressen geven van personen die relevante informatie kunnen verstrekken over jouw functioneren?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Eventueel gesprek met kandidatencommissie
Op de hieronder genoemde data voert de kandidatencommissie gesprekken met kandidaten voor de eerste 6 plaatsen op de lijst. Je wordt verzocht aan te geven wanneer je voor een eventueel gesprek beschikbaar bent. Om het organiseren van de gesprekken niet te ingewikkeld te maken, word je verzocht alleen “nee” aan te kruisen als je je echt niet kunt vrij maken.
dinsdag 28 sept. avond ❍ ja ❍ nee
maandag 4 okt. avond ❍ ja ❍ nee
woensdag 6 okt. avond ❍ ja ❍ nee
woensdag 13 okt. avond ❍ ja ❍ nee

Ruimte voor eventuele nadere informatie of opmerkingen
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

De bewilligingstermijn sluit op 12 september 2010.
Verzocht wordt dit formulier vóór 13 september 2010 ingevuld terug te sturen aan de GroenLinks, Kandidatencommissie t.a.v. voorzitter Ton de Nooij (Rosenburglaan 256, 4385 JS Vlissingen, telefoonummer:0118-472370). Ingescande documenten worden geaccepteerd en kunnen worden verzonden aan denooij@zeelandnet.nl.