Nieuws gefilterd op niets

"Een mooi ideaalbeeld voor Waterdunen"

PZC - Chiel Jacobusse 'Het kleinst van Zevenhoven.' Fanatieke vogelaars weten direct wat met deze term bedoeld wordt. Sinds enige tijd zit in het natuurgebied de Groene Jonker bij Zevenhoven in Zuid-Holland een paartje van het zeer zeldzame kleinst waterhoen. U moet zich voorstellen een waterhoentje ter grootte van een mus met een felrood oog en een gifgroene snavel.

Lees verder

Waterdunen levert streek twintig miljoen aan bestedingen op

PZC - Frank van Cooten - 7 juli 2009 BRESKENS - Recreatie- en natuurproject Waterdunen bij Breskens levert de streek bijna twintig miljoen euro per jaar aan bestedingen op. Deze bestedingen zijn berekend op 283.000 extra verblijfstoeristen die ieder 63 euro per dag besteden en 150.000 extra dagtoeristen die ieder twaalf euro per dag uitgeven. Deze cijfers staan in de meest actuele versie van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) van het bureau Decisio in opdracht van het ministerie van Vrom.

Lees verder

Extra vergadering cie. REW over Waterdunen: 'grijp de kansen'

Op 19 juni jl. hielden Provinciale Staten een interpellatiedebat over de informatievoorziening aan PS inzake het voor Waterdunen opgestelde inrichtingsplan in hoofdlijnen. Uitkomst van dat debat was een extra vergadering van de commissie Ruimte, Ecologie en Water op 3 juli 2009 , waarin het inrichtingsplan op hoofdlijnen werd gepresenteerd

Lees verder

Conferentie Bestuur & Toezicht in Zeeland 30 sept. 2009

Raden van bestuur en toezichthouders van maatschappelijke instellingen staan voor flinke opgaven. Enerzijds wordt (vaak met steeds minder middelen) gevraagd een `marktpositie’ te verwerven. Daarnaast zijn deze instellingen vaak verzelfstandigd / geprivatiseerd. Anderzijds wordt verwacht dat er goede invulling wordt gegeven aan de maatschappelijke taken. Omgaan met deze spanning vraagt professionele stuurmanskunst en adequaat toezicht. Daarbij speelt in Zeeland het probleem van dunbevolktheid. Vaak wordt op dezelfde personen een beroep gedaan.

Lees verder

Vragen initiatief Delta NV inzake kerncentrale

In het coalitieakkoord van het kabinet is besloten in deze kabinetsperiode in Nederland geen kerncentrale te bouwen. Door het kabinet wordt kernenergie niet als een duurzame optie beschouwd en wordt kernenergie niet nodig geacht voor het halen van de doelstelling voor reductie van broeikasgassen. De strategienota energie- en klimaatbeleid 2008 – 2012 gaat eveneens uit van duurzaamheid en sluit daarmee kernenergie uit

Lees verder