Nieuws gefilterd op niets

Reactie op VVD

VVD-Kamerlid Paul de Krom wil de aanleg van de WCT via een spoedwet afdwingen. Hij vergeet daarbij echter dat de Zeeuwen dat zelf wel kunnen beslissen en dat zijn VVD tegen de spoedwet voor ontpolderen is. Bijgaand artikel is in verkorte versie geplaatst in de PZC

Koppejan of algemeen belang?

In Trouw van zaterdag 19 april jl. zegt het CDA Tweede Kamerlid Koppejan geen fan te zijn van polders onder water. 'Dat komt deels door mijn afkomst, want ik ben een Zeeuw'. Hoewel het aantrekkelijk is de discussie naar de burger voor te doen in oneliners, doet Koppejan daarmee noch die burger, noch zijn verantwoordelijkheid voor het algemeen belang recht. Hij ziet namelijk een paar zaken over het hoofd.

Pas op de plaats N57

Naar aanleiding van het besluit van de Veerse gemeenteraad m.b.t. de N57, hierbij een persbericht van GroenLinks in samenwerking met de PvdA.

Reactie mosselkwestie

PvdA en CDA in de Tweede Kamer vinden een mogelijk einde van de mosselsector onaanvaardbaar. Zij vergeten daarbij te vertellen, dat alleen de minister dat kan voorkomen op grond van wetgeving die door de Tweede Kamer is bedacht! Een reactie van de fractie

Reserves waterschappen

Het waterschap Zeeuwse Eilanden maakte onlangs bekend dat er een positief saldo is op de rekening 2007. Uit navraag bij het waterschap - waarvoor dank - blijkt dat er de afgelopen vijf jaren (2003 t/m 2007) een teveel aan lasten is geïnd van € 29 mln. De jaarresultaten zijn jaarlijks via resultaatbestemming toegevoegd aan de bestemmingsreserves en/of algemene reserves. Bij het vaststellen van begrotingen worden jaarlijks bedragen uit de (bestemmings)reserves onttrokken. De (bestemmings)reserves per 1 januari 2008 bedragen volgens de staat van reserves en voorzieningen bij de begroting 2008 ruim € 29 mln. Op een totaal aan belastingheffing van ca. 50 mln is dit meer dan 50% van de begroting 2008! Wij vinden dit buiten proportioneel en volstrekt onredelijk naar de belastingbetalers toe overkomen.

Spandoeken Rijkswaterstaat

In deze bijdrage vindt u een kopie van de brief die ons bestuur aan Rijkswaterstaat stuurde. Het betreft het verbod aan GroenLinks om middels spandoeken op wegovergangen over de A58 aandacht te vragen voor belangrijke agendapunten in de provinciale politiek. Hetzelfde verbod is blijkbaar niet van toepassing op mosselvissers.