De grootste provincie van Nederland is te klein

Landelijke ontwikkelingen nodigen ertoe uit een discussie te voeren over de toekomst van onze blauwgroene provincie. GroenLinks biedt met de visienota “De grootste provincie van Nederland is te klein” een handreiking en wil op deze manier een bijdrage leveren aan een discussie over de toekomst van onze provincie in het kader van de bestuurlijke herindeling.

Provinciale Staten zullen zich op korte termijn moeten uitspreken over de wenselijke bestuurlijke indeling van Zeeland. Een nieuw kabinet zal dat zeker op de agenda zetten. Het lijkt er op dat na zoveel commissies (Geelhoed, D’Hondt, Lodders) er nu eindelijk wat moet gebeuren. Dat is niet zozeer te danken aan die commissies of aan het kabinet, maar eerder aan de kredietcrisis. Er moet nu echt ingegrepen worden in de bestuurlijke drukte en, wat belangrijker is, de onnodige geldverspilling en de bureaucratie als gevolg daarvan. 

Daarnaast vraagt GroenLinks met de visie op provincies onder andere aandacht voor de economische samenwerking in de driehoek Rotterdam – Moerdijk - Vlissingen/Terneuzen. De havenbelangen kunnen bij een goede samenwerking tussen de havens beter en goedkoper op elkaar worden afgestemd.

Statenfractie GroenLinks heeft het college van Gedeputeerde Staten gevraagd deze brochure te laten behandelen in de commissie Bestuurlijke- en Financiële Zaken. Provinciale Staten zouden vervolgens een standpunt moeten innemen dat als input kan dienen voor de discussie binnen het IPO.

De belangrijkste aanbevelingen zijn: • gebiedsindeling geënt op de stroomgebiedbenadering vanuit de Kaderrichtlijn Water; • samenwerking waar mogelijk en gewenst binnen de economische corridor Rotterdam - Moerdijk - Antwerpen; • taken gedeconcentreerde (rijks)diensten onderbrengen bij de provincie.

Dit resulteert in een vergrote provincie (oost- en noordwaarts) met als resultaat een betere aanpak van de problemen rond de Deltawateren, een bredere basis voor een goede gezondheidszorg en een goede coördinatie van de problemen in de havenvierhoek Rotterdam, Moerdijk, Vlissingen/Terneuzen en Antwerpen. Uitgangspunt daarbij is het opheffen van de bestuurlijke drukte en het reduceren van het aantal bestuurslagen tot twee.

De GroenLinks-brochure “De grootste provincie van Nederland is te klein” is te vinden in de bijlage bij dit artikel.