Nieuws gefilterd op Fractie

Vragen reservering grond bedrijventerrein Middelburg

De gemeente Middelburg heeft grond gereserveerd voor een toekomstige uitbreiding van zijn bedrijventerreinen over de A58 heen. In de PZC geeft gedeputeerde Van Waveren aan hier geen probleem in te zien. Zo zal Middelburg in de komende jaren dus over de snelweg heen zijn bedrijventerreinareaal uitbreiden naar het zuiden. Vraag is of deze voorgenomen uitbreiding spoort met vigerende plannen en beleid.

Lees verder

De waterschapsverkiezingen

De democratisering van de waterschappen is mislukt. Met een opkomst van gemiddeld 25% kan niet volgehouden worden, dat er voldoende draagvlak is voor de huidige waterschapsorganisatie. Daarbij komt dat één van de zetels vooraf en zonder verkiezingen is toebedeeld aan boeren en bedrijven. Dat leidt tot het merkwaardige gevolg dat m.n. boeren door deze dubbelconstructie via hun traditionele achterban oververtegenwoordigd zijn in het bestuur van het waterschap. Het aloude adagium "belang, betaling, zeggenschap" is daardoor verworden tot een fictie. Prof. A. van Hall, gewaardeerd hoogleraar en waterschapskenner, betitelde dit adagium al als "een historisch relict". In Zeeland is 70% van de grond landbouw/natuur en zou 70% van de lasten daar opgebracht moeten worden. Feit is dat die 70% opgebracht wordt door het stedelijk gebied! Die verhouding is niet terug te vinden in het nieuwe waterschapsbestuur

Lees verder

Algemene Beschouwingen 2009

In de Statenvergadering van november 2008 stonden de Algemene Beschouwingen op het programma. Lees in de bijlage de bijdrage van onze fractievoorzitter Leen Harpe.

Vragen: Onderzoek verkeersregelinstallaties

Het College van GS heeft onderzoek aangekondigd naar een gezamenlijk beheer van VerkeersRegelInstallaties (VRI's). Uit een voorlopig onderzoek is gebleken dat samenwerking in VRI-beheer mogelijk voordelen kan opleveren. De nadruk wordt daarbij gelegd op technische kennis, kosten en een vlotte en veilige doorstroming van Zeeuwse wegen