Nieuws gefilterd op Fractie

Vragen Nieuwe provinciale belasting

De discussie in het AO van deze week heeft ons verbaasd. Wij hebben de indruk gekregen dat er aan het Lodders-akkoord wordt geknaagd en de burger uiteindelijk de rekening gaat betalen c.q. een forse lastenverzwaring krijgt op termijn.

Voorstel Energiescan Abdijcomplex

Vanaf 2006 is Nederland verplicht de EU-richtlijn voor Energie Prestatie van gebouwen in te voeren. Elk gebouw in Nederland moet dan een Energiecertificaat hebben. De overheid mag hierbij natuurlijk niet achter blijven! Daarom dienen GroenLinks en de ChristenUnie een voorstel in om een energiescan van het Abdijcomplex te laten uitvoeren.

Motie Staking Busvervoer

De staking van het busvervoer brengt een steeds grotere maatschappelijke ontwrichting met zich mee, vandaar dat GroenLinks bij de Statenvergadering van 13 juni 2008 de volgende motie indient.

Deltawateren: een groot probleem dat 'van niemand' is

De Deltawateren verdienen beter dan ze er nu aan toe zijn: vervuild slib in het Haringvliet, blauwalgen in het  Krammer-Volkerak, afnemende waterkwaliteit in de Grevelingen, zandhonger in de Oosterschelde, niet gehaalde instandhoudingsdoelen voor de estuariene natuur in de Westerschelde en toenemende rivierafvoeren en hogere zeespiegel door klimaatverandering. Maar vooral verdienen ze beter dan bestuurders die dit alles al lang weten, maar er niets aan doen! We hebben een groot probleem, dat ‘van niemand is’. Een initiatiefvoorstel van fracties Tweede Kamer, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland: