Nieuws gefilterd op Fractie

Vragen onderzoek Ecohotel Grevelingen

In een notitie  over de liquidatie van de Natuur- en Recreatieschappen Grevelingen en Haringvliet troffen wij een passage aan over een geheim deel van de betreffende AB-vergadering, waarin besluiten zijn genomen met financiële consequenties ter grootte van € 134.000,- Dit bedrag zou volledig besteed worden aan onderzoek over de stand van zaken van het Ecohotel. Dit riep bij GroenLinks veel vragen op. GS antwoorden op onze vragen van 7 juli o.a. dat het gaat om 'het afhechten van losse eindjes en door vastleggen van het proces te leren voor eventuele toekomstige projecten'...

Lees verder

Zeeuwse Volksraadpleging

“Wilt U dat er binnenkort 200 miljoen euro Zeeuws overheidsgeld (d.m.v. geld of garanties) wordt besteed aan het voortzetten van de Kerncentrale Borssele?”

Lees verder

Vragen kustbebouwing en leegstand

Nu de bouwdrift aan de kust explosieve vormen aanneemt en de situatie zorgelijker is dan gedacht*, vraagt GroenLinks zich af hoe het zit met leegstand en leefbaarheid op vakantieparken aan de Zeeuwse kust. In het kantoren- en het winkelsegment vormen leegstand en verpaupering intussen een probleem dat vraagt om beleid ten aanzien van herstructurering. Dreigen deze problemen nu ook voor de kust?

De antwoorden van GS op GroenLinks-vragen van 14 juni jl.:

 

Lees verder

Kustmotie

Als zelfs een grote projectontwikkelaar uit de recreatieve sector laat weten dat de uitbreidingruimte in Nederland volledig benut is [PZC: 'de markt is verzadigd'], toont dit eens te meer aan dat er duidelijkheid nodig is over wat nu wel en niet mag rond kustbebouwing. Dat GroenLinks geen bebouwing wil, is al vaak genoeg kenbaar gemaakt, o.a. bij de inbreng op de kustvisie. Daar wordt nu hard aan gewerkt. Het is goed om in dit stadium duidelijkheid te bieden door een bouwstop af te kondigen tot er heldere politieke besluiten zijn genomen.

Daarom diende GroenLinks hiertoe een motie stopzetting kustbebouwing tot nadere politieke besluiten zijn genomen in tijdens de Statenvergadering van 15 juli jl., samen met D66, SP en 50PLUS. Met 6 stemmen voor en 28 tegen werd de motie helaas verworpen.

 

Kadernota Natuurvisie Zeeland 2016-2022

Via het Decentralisatieakkoord Natuur en het Natuurpact is het natuurbeleid volledig naar de provincies gedecentraliseerd. Natuurbeleid is daarmee een kerntaak van de provincie geworden. De nieuwe Wet natuurbescherming (beoogde inwerkingtreding begin 2017) verplicht provincies een provinciale Natuurvisie op te stellen. In PS van 15 juli ligt de Kadernota Natuurvisie 2016-2022 voor, ter vaststelling door PS. Daarin worden 23 beleidskeuzes in het provinciale natuur- en landschapsbeleid voorgelegd. De uiteindelijke Natuurvisie zal eind 2016 ter besluitvorming worden aangeboden.

De bijdrage van GroenLinks / Gerwi Temmink:

Lees verder