Kerncentrale Borssele (KCB) open tot 2034?

De minister van Economische Zaken heeft op 18 maart 2013 de definitieve vergunning verleend voor verlenging bedrijfsduur KCB tot 2034. De vergunning ligt van 21 maart tot 2 mei ter inzage en belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingediend, kunnen beroep instellen tegen de vergunning. Lees meer>>

[Foto: Gerdi de Nooij]

De N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (NV EPZ) bedrijft sinds 1973 in Borssele een kernenergiecentrale Borssele (KCB) met een vermogen van 521 MWe. Voor deze activiteit beschikt NV EPZ over een vergunning op grond van de Kernenergiewet (Kew). Deze vergunning is geldig voor onbepaalde tijd.

Bij het oorspronkelijke ontwerp en de bouw van KCB is toentertijd rekening gehouden met een ontwerpbedrijfsduur van 40 jaar, namelijk tot 2014. Als gevolg van het Convenant Kerncentrale Borssele is de bedrijfsduur van de KCB gesteld op maximaal 60 jaar, namelijk tot 31 december 2033. Dit is vastgelegd in de Kew.

Om na 2013 van de Kew-vergunning gebruik te kunnen blijven maken, diende door NV EPZ aangetoond te worden dat voortzetting van de bedrijfsvoering tot 2034 binnen de geldende technische randvoorwaarden mogelijk is. In de vergunningaanvraag heeft NV EPZ die onderbouwing gegeven. Als gevolg daarvan is een aanpassing van het veiligheidsrapport en daarmee een wijziging van de vergunning nodig. NV EPZ heeft hierom verzocht.

Inzage
|Op 19 september 2012 is van NV EPZ de vergunningaanvraag ontvangen. In de voorbereidingsprocedure werden 638 zienswijzen ontvangen, die hebben geleid tot aanpassing van de vergunning. De vergunning is in te zien van 21 maart 2013 tot en met 2 mei 2013 in het Servicecentrum ministerie van EZ, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag (ma-vr 9.00-17.00 uur / identificatie verplicht), en op het Gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand (ma-vr 8.30-12.30 uur).

Beroep
Belanghebbenden kunnen tot en met 2 mei 2013 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U kunt als belanghebbende wporden aangemerkt indien u rechtstreeks door het besluit in uw belangen wordt geraakt en u eerder een zienswijze over het ontwerp van het besluit heeft ingebracht of u redelijkerwijs niet kan worden verweten eerder geen zienswijze daarover te hebben ingebracht.

Meer informatie
Bel met het 'Inspraakpunt Kernenergiewetvergunningen', tel. (070) 379 89 80 of per e-mail: Postbus.AanvraagEPZ@minez.nl onder vermelding van 'Verlenging ontwerpbedrijfsduur KCB'.

Kennisgeving definitieve vergunning 'Verlenging ontwerpbedrijfsduur KCB'

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In de media:

18 mrt. - goes.groenlinks.nl: Kerncentrale Borssele mag tot 2034 open blijven