Meerderheid tegen Zeeuwse Lagune

Op 8 december jl. stemde de gemeenteraad van Noord-Beveland unaniem tegen het sluiten van een anterieure overeenkomst voor initiatief Zeeuwse Lagune B.V. (plan Veerse Dam)*. De uitkomst was volkomen onverwacht; twee weken eerder staakten namelijk de stemmen en waren er zes voor- en zes tegenstanders. Nu lezen we in de PZC** dat de provincie tot nu toe heeft gezegd ‘zich voorlopig niet te bemoeien met het project’, maar achter de schermen is volgens wethouder De Putter een meerderheid tegen de komst van het eiland. “Provinciale steun is essentieel, dus het heeft weinig zin om A te zeggen als B er niet komt.” Dit riep bij GroenLinks vragen op (d.d. 14 dec. 2016). In de antwoorden lezen we onder meer dat GS geen standpunt ingenomen hebben:

 1. Gezien de uitspraak van de heer De Putter: kunt u aangeven wat er zich ‘achter de schermen’ afspeelt en waarom de Staten daarover niet zijn geïnformeerd?
  Besluitvorming over provinciaal beleid en regelgeving heeft zich in het openbaar afgespeeld. Door uw Staten is het Omgevingsplan vastgesteld. En in uw Staten heeft gedeputeerde Schönknecht op 18 november 2016 betoogd dat de Provincie plannen als de Zeeuwse Lagune zal toetsen aan dit beleid. Verder is door gedeputeerde Schönknecht aangegeven dat eerst de gemeente aan zet is. Toetsing door de Provincie vindt plaats op basis van een plan dat ingediend wordt door de  gemeente.
 2. De heer De Putter spreekt over ‘een meerderheid’. Waaruit bestaat die meerderheid die tegen de komst van de Zeeuwse Lagune aan de Veerse Dam zou zijn, wie of wat betreft dat? Kunt u aangeven wie of wat dan onder de minderheid moet worden verstaan?
  Zie vraag 1. De suggestie die wordt gewekt dat de provincie geen toestemming zal verlenen is een veronderstelling van de gemeente. Gedeputeerde Staten heeft geen standpunt ingenomen.
 3. ‘Provinciale steun is essentieel’; mag daaruit worden afgeleid dat de provincie voor alle (hotspot)plannen aan zet is? En zo ja, in welk stadium gaat de provincie dan met zo’n plan aan de slag? Kunt u aangeven met hoeveel plannen u nu aan zet bent? Zo ja, welke zijn dat dan?
  Zie vraag 1. Verder willen we verwijzen naar de concept Kustvisie en de notitie Overgangsbeleid, behorende bij de concept Zeeuwse Kustvisie. Hierin wordt onder meer aangegeven hoe met lopende projecten wordt omgegaan.
 4. Ook voor Brouwerseiland moet de bestemmingsplanprocedure nog worden gestart en is er - vergeleken met de Veerse Dam - een gelijk speelveld. Is het college in meerderheid van mening dat dit plan ook kan worden stopgezet?
  Zie vraag 3.
 5. Wat betekent dit voor overige kustbebouwingsplannen in ontwikkeling?
  Zie vraag 3.
 6. Wat betekent het standpunt van die meerderheid (zie vraag 2) voor de Zeeuwse kustvisie?
  N.v.t.
*   http://www.noord-beveland.nl/bestuur-en-organisatie/raadsstukken_3210/it...
** http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/provincie-steunde-noord-beveland-n...