Meetpunten radioactiviteit Zeeland

Via berichtgeving in regionale media als de PZC en Omroep Zeeland is de laatste maanden een aantal keren gemeld dat de kerncentrale in Doel stilgelegen heeft vanwege storingen. Onlangs heeft de fractie van 50Plus daarover ook al vragen gesteld. Uit de beantwoording van GS blijkt dat er tot op heden geen sprake is van gevaar voor de volksgezondheid.Echter met de kerncentrales van Doel en Borsele alsook de COVRA in hun nabijheid is het een gegeven dat Zeeuwen in een gebied wonen waar het grootste risico van heel Nederland bestaat op incidenten met straling van een radioactieve bron. Na Tsjernobyl houdt een stelsel van meetposten van het Nationaal Meetnet Radioactiviteit onder verantwoording van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) overal in den lande in de gaten of er nergens sprake is van teveel straling. In de lucht en/of in het water.

 

Die meetgegevens zijn openbaar in te zien via websites als o.a. https://www.rivm.nl/Onderwerpen/N/Nationaal_Meetnet_Radioactiviteit/Resultaten

en  http://eurdepweb.jrc.ec.europa.eu/EurdepMap/Default.aspx

 

Het probleem is de actualiteit en de volledigheid. Deze sites werken met een vertraging van enkele uren in hun openbaarmaking, laten een gemiddelde over een lange periode zien of laten na een uur alleen maar zien of er wel of niet een erg hoge drempelwaarde is overschreden. Bovendien tonen ze niet elke vorm van straling. Onder verantwoording van het RIVM bestaat er wel zo’n actuele, complete site. Technisch kan die wel openbaar gemaakt worden, maar zo lang zij daartoe geen opdracht ontvangt zal dit niet gebeuren.

 

Bovendien is het opvallend dat er daar waar een grote rivier ons land binnenkomt radioactiviteit gemeten wordt (Rijn, Maas), alleen niet bij de Schelde omdat hier geen drinkwater uit wordt gehaald.  

GroenLinks Zeeland heeft een aantal vragen gesteld aan GS over dit onderwerp.

 

1. Is GS het met de fractie van GroenLinks eens dat Zeeuwen door de aanwezigheid van de kerncentrales in Borsele en Doel plus de COVRA in hun nabijheid het grootste risico van heel Nederland lopen op incidenten met radioactieve straling?

2. Is GS het met de fractie van GroenLinks eens dat omwille van de veiligheid en volledigheid het van belang is dat alle meetgegevens actueel en zo spoedig mogelijk toegankelijk zouden moeten zijn voor iedereen zoals nu ook al het geval is met die andere sites? Zo nee, waarom niet?

3. Is GS bekend met de site van het RIVM die inzage biedt in dergelijke actuele gegevens en kan zij en/of de VRZ daarover beschikken? Zo ja, is zij bereid die in elk geval te (laten) delen? Zo nee, waarom niet? In de ogen van GroenLinks dringen Brabantse overheden niet voor niets hierop eveneens aan.

4. Wanneer het antwoord op de vorige vragen ontkennend is omdat de ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) daartoe (nog) geen opdracht heeft gegeven aan het RIVM, is GS dan bereid daarop aan te dringen? 

5. Is GS het met de fractie van GroenLinks eens dat het omwille van de volksgezondheid van belang is dat de radioactiviteit bij binnenkomst van de Schelde in Nederland ook gemeten wordt? Niet zozeer vanwege het drinkwater, maar wel omdat zowel de Belgische als de Nederlandse kerncentrale(s) praktisch aan die rivier liggen? Zo ja, is zij bereid hierop aan te dringen bij de verantwoordelijke autoriteit? Zo nee, waarom niet?