Nieuws over Gerwi Temmink

Bootraces in Natura2000-gebied...

De PZC berichtte* dat op zondag 18 september jl. de NK Rib Rally - een wedstrijd met snelle powerboten - werd georganiseerd in de Put van Terneuzen. De dag ervoor vonden daar ‘Corporate Rally’s’ plaats met diezelfde snelle boten. In de Westerschelde dus, Natura2000-gebied! Dit leidde voor de fractie van GroenLinks tot de volgende vragen (d.d. 22 sept.):

Lees verder

Intensieve varkenshouderij Geersdijk

De PZC van 9 september* jl. meldt dat er volgens omwonenden onterecht een vergunning is verleend voor een nieuwe varkenshouderij in Geersdijk. Op de website van de gemeente Noord-Beveland staat geen informatie over de verlening van een omgevingsvergunning voor dit bedrijf. Het college van B en W Noord-Beveland beroept zich op een oude en inmiddels door verjaring vervallen vergunning uit 1998 en op een vergunning van GS d.d. 1 juni jl. waaruit toestemming zou blijken op grond van de Natuurbeschermingswet. Deze nieuwvestiging  is strijdig met het (herziene) Omgevingsplan 2012-2018 en de bijbehorende verordening van de provincie. Bij GroenLinks roept dit vragen op (d.d. 13 sept. 2016). Volgens GS is er geen sprake van nieuwvestiging:

 

Lees verder

Vragen verdieping vaargeul de Wielingen

ZSP wil de nautische toegankelijkheid van de haven Vlissingen-Oost verbeteren door de aanleg van een maatwerkgeul in de Wielingen, waardoor de toegankelijkheid, de betrouwbaarheid en de concurrentiepositie van de haven zal verbeteren. GroenLinks vindt dit een sterk signaal richting Antwerpen dat verder verdiepen van de Westerschelde mogelijk is, mits dit in kleine etappes gebeurt waardoor significante effecten uit te sluiten zouden zijn. Hoe verhoudt zich dit met de op 15 juni 2007 unaniem door de Staten aangenomen motie ‘geen vierde verdieping’? Gerwi Temmink stelde op 7 september vragen:

Lees verder

Rapport Rekenkamer "Vrijkomende agrarische bebouwing" en motie

Rekenkamer Zeeland heeft een rapport uitgebracht over haar onderzoek naar vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) in Zeeland tot 2030. Gerwi Temmink dient een motie in met de strekking dat GS gedetailleerd onderzoek laten verrichten opdat de ‘asbestregeling’ niet als gevolg heeft dat leegstaande gebouwen niet worden gesaneerd omdat er zonnepanelen op zijn gelegd. Lees hier het Statenvoorstel en verderop de bijdrage van Gerwi.

Lees verder