Nieuws over Gerwi Temmink

Kustmotie

Als zelfs een grote projectontwikkelaar uit de recreatieve sector laat weten dat de uitbreidingruimte in Nederland volledig benut is [PZC: 'de markt is verzadigd'], toont dit eens te meer aan dat er duidelijkheid nodig is over wat nu wel en niet mag rond kustbebouwing. Dat GroenLinks geen bebouwing wil, is al vaak genoeg kenbaar gemaakt, o.a. bij de inbreng op de kustvisie. Daar wordt nu hard aan gewerkt. Het is goed om in dit stadium duidelijkheid te bieden door een bouwstop af te kondigen tot er heldere politieke besluiten zijn genomen.

Daarom diende GroenLinks hiertoe een motie stopzetting kustbebouwing tot nadere politieke besluiten zijn genomen in tijdens de Statenvergadering van 15 juli jl., samen met D66, SP en 50PLUS. Met 6 stemmen voor en 28 tegen werd de motie helaas verworpen.

 

Kadernota Natuurvisie Zeeland 2016-2022

Via het Decentralisatieakkoord Natuur en het Natuurpact is het natuurbeleid volledig naar de provincies gedecentraliseerd. Natuurbeleid is daarmee een kerntaak van de provincie geworden. De nieuwe Wet natuurbescherming (beoogde inwerkingtreding begin 2017) verplicht provincies een provinciale Natuurvisie op te stellen. In PS van 15 juli ligt de Kadernota Natuurvisie 2016-2022 voor, ter vaststelling door PS. Daarin worden 23 beleidskeuzes in het provinciale natuur- en landschapsbeleid voorgelegd. De uiteindelijke Natuurvisie zal eind 2016 ter besluitvorming worden aangeboden.

De bijdrage van GroenLinks / Gerwi Temmink:

Lees verder

Advies commissie-Balkenende - Zeeland in stroomversnelling

Op de agenda van PS het rapport Zeeland in stroomversnelling van de commissie Balkenende, de brief van GS, de reactie van de minister, een brief van de SER over dit rapport, de brief van de Stuurgroep Z4 met reactie, de brief van de minister van BZK over energiemarkt en verdeling provinciefonds, de brief van het ministerie van BZK inzake toekenning proeftuin 'maak verschil' en de bijdrage van Statenlid Gerwi Temmink aan de discussie:

Lees verder