Nieuws over Gerwi Temmink

Bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater en bodem a.g.v. appel- en perenteelt

Op 26 oktober jl. publiceerde Greenpeace het rapport “Het appelgif valt ver van de boom”, met de resultaten van onderzoek naar bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater en bodem vanuit Nederlandse appel- en perenboomgaarden. De resultaten van deze inventarisatie stemmen niet positief over de effecten op natuur en volksgezondheid. Op 30 oktober stelde GroenLinks vragen en dit zijn de antwoorden van GS:

Lees verder

Antwoorden op vragen intensieve aquacultuur Kingfish

Door Kingfish is een verzoek ingediend om planologische medewerking aan de vestiging van een viskwekerij bij de Zeelandbrug - ter plaatse van voormalige Stichting Zeeuwse Tong - voor de kweek van Yellowtail Kingfish. Het gebied heeft de bestemming ‘agrarisch’ en is aangewezen als ontwikkelingszone voor extensieve aquacultuur. Hier gaat het echter om intensieve aquacultuur, een methode van viskweken die hier niet rechtstreeks is toegestaan. GroenLinks stelde op 26 november vragen en vandaag ontvingen we de antwoorden van GS:

Lees verder

Motie inspraak kerncentrales Doel 1+2: aangenomen!

Op 28 juni 2015 is in België een wetsontwerp aangenomen waardoor de levensduur van de kernreactoren Doel 1 en 2 met nog eens tien jaar is verlengd. Deze besluitvorming is niet gepaard gegaan met een grensoverschrijdende inspraakprocedure en milieueffectrapportage (mer), terwijl dit volgens de verdragen van Aarhus en Espoo - die ook door België zijn ondertekend - wel had gemoeten. GroenLinks kwam in PS van 11 december 2015 met een motie, mede-ingediend door SP, 50PLUS en D66. De motie werd aangenomen met 19 stemmen voor en 16 tegen.

Lees verder

Statenvoorstel Eindrapport onderzoekscommissie Sloeweg

Op 10 juli 2015 stelden PS een onderzoekscommissie Sloeweg in met de opdracht:
1: hoe in de toekomst grote projecten zoals de Sloeweg beter te beheersen en controleren, bezien vanuit de taak van PS?, en 2: welke lessen kunnen uit het Sloewegproject worden getrokken over het politiek-bestuurlijk samenspel en de rolverdeling tussen GS en PS? De bijdrage van Gerwi Temmink in de Statenvergadering van 11 december over het Statenvoorstel met het eindrapport De parelduiker vreest de modder niet

Lees verder

Zienswijze vergunning uitbreiding nertsenfarm

Gedeputeerde Staten van Zeeland zijn voornemens vergunning te verlenen aan Nertsenfarm Walhout (Stavenisse) voor uitbreiding van 10.000 naar 15.000 nertsen in het kader van de Natuurbeschermingswet. Uitbreiding van de pelsdierhouderij is op grond van het 'nertsenfokverbod' niet toegestaan. Wij zijn dan ook van mening dat het verlenen van een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet strijdig is met artikel 2 van de Wet verbod pelsdierhouderij. Daarom diende GroenLinks een zienswijze in tegen deze aanvraag: [N.B. zie ook de vragen die wij stelden op 2 december]

Lees verder