Nieuws over Gerwi Temmink

Motie aanscherpen klimaatdoelstellingen

De Statenfracties CDA, VVD, SGP en PvdA hebben op 3 juli 2015 het coalitieakkoord 2015-2019 "Krachten Bundelen" aangeboden aan de voorzitter van Provinciale Staten. Vandaag voeren PS hierover een debat. Voor fractievoorzitter Gerwi Temmink aanleiding het nieuwe college van Gedeputeerde Staten met een motie op te roepen de klimaatdoelstellingen in Zeeland aan te scherpen. Lees de bijdrage van Gerwi aan het debat over het coalitieakkoord:
 

Lees verder

Vragen ontgassen gevaarlijke stoffen

Op grond van internationale wetgeving werkt het ministerie van I en M hard aan een verbod op ontgassingen van gevaarlijke, vluchtige stoffen uit schepen op open water in Nederland. Ontgassen is nodig om restanten uit het ruim te verwijderen na het lossen. Vaak gaat het om benzeen(houdende) gassen, waarvan eind vorig jaar nog is aangetoond dat deze 10x zo gevaarlijk zijn voor de gezondheid van mensen dan eerder werd aangenomen. Bovendien laat ingeademde benzeen zich niet meer afbreken; er is sprake van een stapeleffect in iemands lijf.

GroenLinks fractievoorzitter Gerwi Temmink stelde op 10 juni jl. vragen aan GS (verderop de antwoorden, en zie ook het blog over dit onderwerp en de motie e-noses) De fractie van GroenLinks was niet tevreden met de beantwoording. Eind 2015 vroeg Statenlid Gerwi Temmink met een motie om meer inzet van de provincie. Gedeputeerde Ben de Reu zegde toe bij andere provincies te zullen informeren. Begin 2016 meldde de gedeputeerde dat Zeeland meedoet (en meebetaalt) aan onderzoek naar het tegengaan van ontgassen in onze provincie.
 

Lees verder

Uitgangspunten Begroting 2016

Voor het opstellen van de begroting 2016 zijn door PS vast te stellen kaders nodig. In andere jaren werden deze kaders voorgelegd in de Voorjaarsnota. Dit jaar wordt geen Voorjaarsnota opgesteld. Ter vervanging komt er na de vakantie een ‘Zomernota’ zodra het nieuwe college aan de slag kan. GS nodigen de Staten uit om eventueel aanvullende uitgangspunten alvast te benoemen en stellen verder voor: * subsidies niet te indexeren; * onvermijdelijke en eerder besloten begrotingsposten wel mee te nemen; * Indeling begroting  2016 gelijk te houden aan die van 2015. Vanaf 2017 wil men een geheel herziene begroting presenteren.  Lees hier het Statenvoorstel. Verderop de reactie van fractievoorzitter Gerwi Temmink.

 

Lees verder