Nieuws over Gerwi Temmink

Kadernota herziening Omgevingsplan

GS vragen instemming met de Kadernota Herziening Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 wegens een tussentijdse bijsturing vanuit het rijk en een aantal ontwikkelingen die niet voorzien waren, of urgenter zijn dan gedacht. Beoogd is een beter, actueel Omgevingsplan dat kan dienen als een aanloop naar het nieuwe Omgevingsplan 2018-2024 met dan ook een nieuwe kustvisie. Lees hier het Statenvoorstel

GroenLinks heeft haar bedenkingen, vooral waar het gaat over het bieden van ruimte voor bebouwing bij recreatieve hotspots. GroenLinks wil geen nieuwe verkwanseling van de kernkwaliteiten, met name de Zeeuwse kust, geen Brouwerseiland etc. Lees de bijdrage van fractievoorzitter Gerwi Temmink in PS van 3 juli:

 

Lees verder

Sloeweg: aangepast ontwerp en dekking meerkosten

GS stellen voor het project N62 Sloeweg vanwege de forse overschrijding op budget en planning in aangepaste vorm uit te voeren. De variant met een rotonde met bypasses op de aansluiting Sloeweg - Bernhardweg, had de voorkeur. Daarvoor moet aanvullend krediet van € 20,5 miljoen worden gevonden in: bestemmingsreserve Sluiskiltunnel € 10,825 mln; bijdrage ministerie I&M € 5 mln; onderhoudsbudget € 4,0 mln; Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland (MIZ) € 0,675 mln.

Een meerderheid van de Staten wil de rotonde niet. GS kwamen daarom met aangepast dictum; doel: geen vertraging oplopen en het verder oplopen van kosten te vermijden. Daarmee zou de Joure-variant (met rotonde) vooralsnog niet worden gerealiseerd, maar worden wel de noodzakelijke stappen gezet. Zodoende is er meer tijd een afweging te maken voor de beste variant. GroenLinks kon zich wel vinden in de 'Joure-variant' met rotonde en wil een zo sober mogelijke weg.

 

 

 

Lees verder