Nieuws over Gerwi Temmink

Statenvoorstel Thermphos

Van Citters Beheer (VCB) heeft tot medio januari middelen om het omgevingsbeleid a.g.v. sanering van het Thermphos-terrein te kunnen blijven waarborgen. GS stellen voor om voor de beheers- en organisatiekosten voor VCB in de periode t/m april 2,5 miljoen extra op te nemen in de begroting 2017. Daarbij sturen GS er op aan dat het plan van aanpak sneller plaatsvindt dan voorzien (maart 2017) en wil daarvoor ook extra deskundigheid inzetten. Het standpunt van Gerwi Temmink tijdens de Statenvergadering van 13 januari:

Lees verder

Luchtkwaliteit en houtstook

Onderzoek toont aan dat 10 à 12% van de Nederlanders een probleem heeft met de luchtkwaliteit, waarvan een deel afkomstig is van houtstook (rook) en de stank, roet en fijnstof die vrijkomen door houtverbranding. GroenLinks pleit ervoor de inwoners van Zeeland te behoeden voor deze schadelijke luchtvervuiling en stelde op 16 nov. jl. vragen. GS antwoorden onder meer dat ze er niet over gaan. 'Navraag bij RUD, GGD e.a. heeft pas zin als Provinciale Staten besluiten om dit onderwerp een provinciaal speerpunt te maken in de Omgevingsvisie 2018 en verder'. [Omroep Zeeland 19 dec.: Ook GGD en gemeenten willen aanpak overlast houtrook]

Interessant:
www.houtrookvrij.nl een petitie waar u uw steun kunt betuigen: geen houtrook in woonwijken
*  Raad Middelburg nam een GroenLinks-motie aan om B en W onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden om a. nadere (beleids)regels vast te stellen omtrent het stoken van houtkachels, en b. de APV aan te passen aan deze beleidsregels. (zie bijlage)
Lees verder

Ontwerp-Natuurvisie 2017-2020

Decentralisatie van natuurbeleid van Rijk naar provincies en invoering van de nieuwe Wet natuurbescherming (beoogde inwerkingtreding begin 2017) verplicht provincies een provinciale Natuurvisie op te stellen. Na vaststelling van de ontwerp-Natuurvisie Zeeland 2017-2022 volgt een inspraaktraject van zes weken. De inspraakreacties worden met het uiteindelijke statenvoorstel Natuurvisie voorgelegd aan PS. De uitgangspunten van de Natuurvisie zullen in de Omgevingsvisie worden overgenomen. Lees hier het Statenvoorstel

De bijdrage van Gerwi Temmink aan het debat over dit onderwerp:

Lees verder