Nieuws van iedereen

Vragen Nieuwe MER WCT

Het MilieuEffect Rapport (MER) 2001 voor de WCT had de navolgende probleemstelling: "Hoe kan in het haven- en industriegebied Vlissingen-Oost ingespeeld worden op de kansen die het groeiende containervervoer voor de regionale economie met zich meebrengt, teneinde daarmee de bedreigingen van het huidige zeer kwetsbare concept van industriehaven om te buigen naar het voor de toekomst veel meer kansrijke concept van complete haven?" Het ging om de zogenaamde complete haven. De GroenLinks Statenfractie heeft steeds betoogd, dat in de bestaande haven ook containerontwikkelingen mogelijk waren en diende er zelfs een motie voor in. Inmiddels blijkt dat dit niet alleen mogelijk is, maar dat het ook gebeurt! Zeeland Seaports (ZSP) wil een nieuw MER maken en dat is opvallend. Want waarom een nieuw MER als de milieusituatie niet veranderd is? Reden voor ons om belangrijke vragen te stellen.

Waterschappen

De Waterschappen staan ter dicussie. In deze bijdrage kijken we wat aandachtiger naar het functioneren van de Waterschappen, en wat er zoal mis is.

Voorstel Waterschapsreglement

Op 15 februari 2008 zullen Provinciale Staten een besluit nemen over de nieuwe reglementen voor de waterschappen. GroenLinks zal het bijgevoegde voorstel indienen.

Vragen N57

Het tracébesluit van de N57 is inmiddels vervallen waardoor het Middelburgse deel bij de gemeentegrens in een weiland dreigt te eindigen. GroenLinks stelt de vraag: hoe nu verder?

Motie Ontpolderen

Bijgaand de motie m.b.t. de verdiepingen van de Westerschelde, ingediend tijdens de Statenvergadering van vrijdag 7 december 2007. Het betreft een pas op de plaats voor de uitvoering van de OS 2010. Het kan naar onze mening niet zo zijn, dat een onderdeel wordt uitgesteld en de rest doorgaat. Het is o.i. wenselijk, dat er nu eerst duidelijkheid ontstaat over de definitieve tekst van het verdrag.

Vragen Dividendbeleid Delta

Vragen naar aanleiding van de opmerkingen van de voorzitter van de Raad van Commissarissen, gepubliceerd in de PZC van 10 december jl.