duinen Vlissingen

Voorjaarsnota 2016

Op de agenda van de PS van 3 juni het Statenvoorstel Voorjaarsnota 2016, inclusief brief GS: "De financiële situatie van de Provincie noopt tot een zorgvuldige prioriteitstelling. De kaderstelling voor 2017 en verder is daarom voorbereid door de volledige begroting opnieuw te bezien, een integrale heroverweging." GroenLinks plaatst enkele kritische noten; de bijdrage van Gerwi Temmink:
 

Dank u wel, voorzitter,

Voor ons ligt de voorjaarsnota ‘nieuwe stijl’. Van de grond af opnieuw opgebouwd. Met inzichtelijk wat er binnenkomt en wat we aan basistaken en langdurige contracten kwijt zijn. Uit wat resteert, moeten keuzes worden gemaakt om ambities waar te maken. Zo te zien vooral ambities vanuit het coalitieprogramma. Niet alles in het coalitieprogramma kan onze instemming hebben, en een voorjaarsnota die niet verder kijkt dan het coalitieprogramma, gaan we daarom ook niet steunen. Maar er is hoop. Gisteren zag ik praktisch het voltallige college in Den Haag bij de presentatie van het actieprogramma van de commissie-Balkenende. Ongetwijfeld hebben GS ook goed geluisterd en geconstateerd dat veel van de aanbevelingen zo uit het programma van GroenLinks lijken te zijn overgenomen. Mocht u dat toch gemist hebben, dan kom ik zo nog met een paar voorbeelden. In de hoop en verwachting dat de begrotingsvoorstellen in november laten zien dat er ook is geluisterd naar niet-coalitie ideeën.

Met die nieuwe aanpak kan GroenLinks wel instemmen. Er is een klankbordgroep gevormd en de daar geplaatste opmerkingen worden grotendeels meegenomen en vertaald. Er blijven echter vragen.

Naast de hoofdstukken rond de kerntaken vd provincie komt er een hoofdstuk speciaal voor Investeringen, opgaven en grote projecten. Dat laatste gaan wij als PS nog nader definiëren.

Wat verstaan GS nu precies onder “Opgaven” in dit hoofdstuk? Zijn dat de vier centrale opgaven: *Aantrekkelijk Zeeland, *Zichtbaar Zeeland, *Leefbaarheid en Stad, *Circulaire economie en Energie? Worden die uit de programma’s gehaald?

In een aantal keuzes kan GroenLinks zich vinden: prima om prioriteiten te leggen bij  Campus Zeeland, circulaire economie, biobased en duurzame energie. Dat hoorden we gisteren de heer Balkenende ook opsommen als eerste actiepunt. Hij voegt daar nog de energietransitie aan toe; alsof hij ons programma uit zijn hoofd kent.

Wel vraagt GroenLinks nadrukkelijk om de balans tussen ecologie en economie. Natuur is ook economisch gezien van belang voor onze provincie.

Delen GS de mening dat er een goede balans moet zijn tussen ecologie en economie? En dat wij onze karakteristieke landschappen en natuurwaarden niet te grabbel moeten gooien door bv. een wildgroei aan bungalowparken? Wordt dat verband ook inzichtelijk gemaakt in de begroting? Wat dat betreft kijkt GroenLinks uit naar de visie op de kust, het landschap en de natuur.

Over de culturele waarden komen we nadrukkelijk te spreken bij het volgende agendapunt. GroenLinks hecht grote waarde aan cultuur. En niet alleen GroenLinks; ook de commissie-Balkenende vindt dat hierin geïnvesteerd moet worden.

Worden de gesubsidieerde instellingen waar personeel in dienst is in de begroting voor 2017 automatisch geïndexeerd, net zoals dat bij provinciepersoneel gebeurt? Of wordt alleen aangegeven hoeveel dit extra kost? Idem voor de jaren daarna?

Wat GroenLinks betreft geven we hier als kader graag mee dit automatisch te indexeren. Ik kom daar op terug later vandaag. Hier vraag ik ook aandacht voor blz. 14, ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland. Voor GroenLinks is het belangrijk dat deze nieuwe organisatie eerst de tijd krijgt zich waar te maken, ook de afdeling van voorheen Scoop.

GroenLinks plaatst kritische noten bij onderdelen uit de paragrafen infrastructuur en bedrijventerreinen. Wat betreft infrastructuur heeft het bevorderen van de verkeersveiligheid voor de automobilist, maar vooral ook de fietser, onze voorkeur. Wij voelen niets voor verbetering van de Midden-Zeelandroute. Verbetering van die route gaat er alleen maar voor zorgen dat het (vracht)verkeer nog makkelijker van Rotterdam naar Antwerpen en Gent kan. Dat levert Zeeland niets op, alleen maar hinder en stank. Dit gaat ook tegen eerdere besluiten in. En bottlenecks blijven er toch. Dat moeten wij Jan Peter ook nog even influisteren. Wat GroenLinks betreft niet nog meer geld naar asfalt, maar naar openbaar vervoer, fiets- en wandelpaden, natuur en cultuur.

GS zetten in op een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. Dit is vooral een gemeentelijke taak. Helaas constateren we dat vrijwel alle gemeenten hun eigen agenda hebben wat betreft bedrijventerreinen. Er is een overschot aan bedrijventerreinen. Sommige gemeenten zitten hierdoor in financiële problemen en komen niet toe aan herstructurering van bestaande bedrijventerreinen. GroenLinks verwacht hier meer sturing van de provincie.

GS zeggen dit ook voor te staan. Hoe denken GS hier daadwerkelijk meer op te gaan sturen?

Over sturing gesproken: de commissie-Balkenende laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Zeeland zou een ideale provincie zijn om een pilot te vormen voor bestuurlijke vernieuwing. Ook daar heeft Groenlinks al eens wat over gezegd en geschreven.. Is het college bereid om hierin bij de Tafel van 15 het voortouw te nemen? GroenLinks zou dit toejuichen.

Tot slot wordt in de voorjaarsnota een aantal vragen gesteld en willen GS weten hoe partijen hier over denken.

  • Wat betreft grotere onderhoudsposten is GroenLinks voorstander van de tweede optie: een voorziening opbouwen met jaarlijkse vaste dotatie; dit isstabieler te begroten.
  • Afschrijvingstermijn voor groot onderhoud gebouwen enkel op 10 jaar zetten. Vraag: hoe doen GS dat met zaken die langer meegaan, zoals een cv-ketel?
  • Vanuit de Staten hebben we een kaderstellende rol. ‘Sturen op hoofdlijnen’ noemen we dat, maar we willen onze controlerende rol goed kunnen uitoefenen. Dit kunnen we alleen als die begrotingen ook voldoende informatie bevatten, ‘smart’ geformuleerd zijn met concrete doelen.
  • GroenLinks is het met GS eens dat een begroting flexibel moet zijn, daarom zijn wij geen voorstander van langjarig vastleggen van kapitaalverplichtingen.

GroenLinks stemt tegen de voorjaarsnota.