Nieuws

Extra vergadering cie. REW over Waterdunen: 'grijp de kansen'

Op 19 juni jl. hielden Provinciale Staten een interpellatiedebat over de informatievoorziening aan PS inzake het voor Waterdunen opgestelde inrichtingsplan in hoofdlijnen. Uitkomst van dat debat was een extra vergadering van de commissie Ruimte, Ecologie en Water op 3 juli 2009 , waarin het inrichtingsplan op hoofdlijnen werd gepresenteerd

Lees verder

Conferentie Bestuur & Toezicht in Zeeland 30 sept. 2009

Raden van bestuur en toezichthouders van maatschappelijke instellingen staan voor flinke opgaven. Enerzijds wordt (vaak met steeds minder middelen) gevraagd een `marktpositie’ te verwerven. Daarnaast zijn deze instellingen vaak verzelfstandigd / geprivatiseerd. Anderzijds wordt verwacht dat er goede invulling wordt gegeven aan de maatschappelijke taken. Omgaan met deze spanning vraagt professionele stuurmanskunst en adequaat toezicht. Daarbij speelt in Zeeland het probleem van dunbevolktheid. Vaak wordt op dezelfde personen een beroep gedaan.

Lees verder

Vragen initiatief Delta NV inzake kerncentrale

In het coalitieakkoord van het kabinet is besloten in deze kabinetsperiode in Nederland geen kerncentrale te bouwen. Door het kabinet wordt kernenergie niet als een duurzame optie beschouwd en wordt kernenergie niet nodig geacht voor het halen van de doelstelling voor reductie van broeikasgassen. De strategienota energie- en klimaatbeleid 2008 – 2012 gaat eveneens uit van duurzaamheid en sluit daarmee kernenergie uit

Lees verder

Voorjaarsnota GS juni 2009

In de Statenvergadering van 19 juni jl. stond de Voorjaarsnota op het programma. Hoe onze fractievoorzitter Leen Harpe de Voorjaarsnota beschouwt leest u in de bijlage.