Nieuws

Provincie CO2-neutraal

Bij de behandeling van de Kadernota Energie- en Klimaatbeleid 2008-2012 heeft onze fractie een motie ingediend om de provinciale organisatie in 2011 CO2 neutraal te hebben. Dit als goed voorbeeld voor en om anderen te stimuleren dat ook te doen.

Vragen Woningbouw Scheldeterrein Vlissingen

Het Scheldeterrein in Vlissingen leek een mooie toekomst tegemoet te gaan. Woningbouw voor jong en oud. Rijk en provincie hielpen de gemeente Vlissingen op weg. Recente ontwikkelingen veroorzaakten op meerdere terreinen commotie. Reden om vragen te stellen aan het college van Gedeputeerde Staten.

Waterketen

Het kabinet heeft zich verstrikt in een innige omhelzing met de waterschappen. Er komt o.a. een nieuwe zuiveringsheffing en dat gaat de burger veel geld kosten. Ieder huishouden betaalt al veel geld voor de riolering. Alsof dat nog niet genoeg is, moet de burger nu ook extra gaan betalen om de lastenverlichting voor natuurbeheerders, landbouw en bedrijven te bekostigen. Het kabinet moet gedacht hebben: door de massa meer in de kassa! GroenLinks is het daar absoluut niet mee eens. Hef de waterschappen op, dat bespaart veel tijd en ergernis...

Lees verder

Motie Vierde verruiming Westerschelde ongewenst

In de Provinciale Statenvergadering van 15 juni 2007 sprak een meerderheid van de Staten (GroenLinks, PvdA, CU, SP, VVD, CDA en SGP) met een motie op initiatief van GroenLinks uit dat: "een vierde verruiming (verdiepen en verbreden) van de Westerschelde binnen het raam van de lange termijn visie als onhaalbaar c.q. ongewenst moet worden beschouwd omdat deze vergaande consequenties heeft voor veiligheid en natuurlijkheid en wijzen deze af".

Lees verder

WCT-dossier vertrouwelijk ter inzage

Het college van GS heeft het WCT dossier vertrouwelijk ter inzage gelegd. Maar wat kun je er dan mee? Je mag er niet over praten. Reden voor de Statenfractie om een beroep te doen op de Wet openbaarheid van bestuur.