Nieuws

Reserves waterschappen

Het waterschap Zeeuwse Eilanden maakte onlangs bekend dat er een positief saldo is op de rekening 2007. Uit navraag bij het waterschap - waarvoor dank - blijkt dat er de afgelopen vijf jaren (2003 t/m 2007) een teveel aan lasten is geïnd van € 29 mln. De jaarresultaten zijn jaarlijks via resultaatbestemming toegevoegd aan de bestemmingsreserves en/of algemene reserves. Bij het vaststellen van begrotingen worden jaarlijks bedragen uit de (bestemmings)reserves onttrokken. De (bestemmings)reserves per 1 januari 2008 bedragen volgens de staat van reserves en voorzieningen bij de begroting 2008 ruim € 29 mln. Op een totaal aan belastingheffing van ca. 50 mln is dit meer dan 50% van de begroting 2008! Wij vinden dit buiten proportioneel en volstrekt onredelijk naar de belastingbetalers toe overkomen.

Spandoeken Rijkswaterstaat

In deze bijdrage vindt u een kopie van de brief die ons bestuur aan Rijkswaterstaat stuurde. Het betreft het verbod aan GroenLinks om middels spandoeken op wegovergangen over de A58 aandacht te vragen voor belangrijke agendapunten in de provinciale politiek. Hetzelfde verbod is blijkbaar niet van toepassing op mosselvissers.

Persbericht mosselsector

Bijgaand treft u een reactie aan naar aanleiding van uitspraken van mosselvisser Van den Berg in de PZC van zaterdag 29 maart. Hij roept op tot een breed verzet tegen 'de groene leugen'. De GroenLinks Statenfractie vindt zijn uitspraak niet alleen onjuist, maar ook onnodig kwetsend.

Reactie Rapport Lodders

In deze bijdrage treft u een reactie van de GroenLinks Statenfractie aan op het rapport Lodders: 'Ruimte, Regie en Rekenschap'. Volgens het rapport moet er een einde komen aan de bestuurlijke drukte en het gedoe tussen overheden. Het rapport is op hoofdlijnen en moet worden uitgewerkt. Dit moet naar de mening van GroenLinks gebeuren naar Zeeuwse aard en schaal. Of daardoor op het terrein van zorg en welzijn de taken zonder meer aan alle Zeeuwse gemeenten kunnen worden overgedragen is vooralsnog onduidelijk. Vraag blijft hoe dit rapport zich verhoudt tot de bezuinigingstaakstelling uit het regeerakkoord. En jammer dat de waterschapstaken wederom buiten de discussie zijn gebleven.

Nieuwsbrief Statenfractie - maart 2008

Dit is de tweede editie van onze maandelijkse nieuwsbrief met nieuws uit de Statenfractie. Open de bijlage voor de belangrijkste wapenfeiten van de maand maart

Motie N57

In de Statenvergadering van 14 maart 2008 diende GroenLinks een motie in om van de nieuwe N57 een 80km/u weg te maken. GroenLinks is van mening dat deze weg niet mag degraderen tot onveilige internationale vrachtverkeersroute.