Initiatiefvoorstel gewenste gemeentelijke herindeling

GroenLinks wil een onderzoek naar de bestuurlijke organisatie en de bestuurscultuur in Zeeland. Dat moet samen en in goed overleg met de gemeenten. Na de nota over de gewenste bestuurlijke schaal van de provincie Zeeland, ligt er nu een vervolgnota. De gemeentebesturen in Zeeland worden daarin uitgenodigd de discussie te starten over een beter georganiseerde, efficiëntere en toekomstgerichte overheid. Voorgesteld wordt het aantal gemeenten terug te brengen tot maximaal zes. De nota geeft een aanzet tot een inhoudelijke discussie. Burgemeester Roep van Vlissingen nam de nota in ontvangst op 2 augustus 2013.

De GroenLinks-nota geeft een aanzet voor een inhoudelijke discussie in Staten en gemeenteraden. Dat moet uiteindelijk leiden tot een (gemeentelijke) overheid die en beter kan functioneren en voor (veel) minder geld. Eigenlijk hadden er al uitgewerkte plannen moeten liggen volgens minister Plasterk. De minister vindt opschaling van gemeenten nodig, omdat gemeenten alleen dan de (toekomstige) problemen goed aan kunnen. Zeeland is kleinschalig en wordt daar om geroemd. Veel mensen vinden die kleine schaal prettig, maar moet dat ook gelden voor gemeenten? De soms gedwongen samenwerking (gemeenschappelijke regeling) geeft aan dat gemeenten al op veel terreinen grensoverschrijdend bezig zijn. Dat zou bijvoorbeeld een vervolg kunnen krijgen door ook ambtelijke diensten alvast samen te voegen.

Thorbecke legde in 1848 de basis voor ons huidige bestuurlijke stelsel en eigenlijk is er sindsdien niet veel meer veranderd. GroenLinks vindt het nu tijd voor 'een update' en om onderzoek te doen naar de bestuurlijke toekomst van gemeenten in Zeeland. De nota (zie bijlage) geeft daar richting aan door het aantal gemeenten terug te brengen tot maximaal zes. GroenLinks heeft in een initiatiefvoorstel de Staten voorgesteld een principekeuze te maken uit één van de drie gepresenteerde modellen en met de dertien Zeeuwse gemeenten in overleg te treden over de te volgen werkwijze (plan van aanpak). Dat moet voor het zomerreces van 2014 klaar zijn.

Meer informatie: Leen Harpe, tel. 06 – 36 09 33 78

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het voorstel kwam aan de orde in de commissie Bestuur, Financiën en Welzijn (BFW) op 6 september 2013. Daarin werd besloten dit initiatiefvoorstel te bespreken in een volgende commissievergadering (oktober?), zodat het college van GS gelijktijdig met een voorstel komt en het onderwerp op de agenda komt van Provinciale Staten daaropvolgend (november of december 2013).

Vervolgens is het voorstel besproken in de commissie BFW van 21 februari 2014; naar aanleiding van (constructieve) opmerkingen is het voorstel aangepast (zie bijlage - versie 26 febr. 2014)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In de media:

PZC: GroenLinks wil Zeeland herindelen tot maxiaal 6 gemeenten
Omroep Zeeland: GroenLinks wil zes gemeenten in Zeeland
Binnenlands Bestuur: Zeeland van 13 naar 6 gemeenten