GroenLinks presenteert ontwerp-verkiezingsprogramma 'Ons Europa'

Op 22 mei 2014 gaat Nederland naar de stembus om zijn vertegenwoordigers in het Europees Parlement te kiezen. GroenLinks presenteerde onlangs Bas Eickhout als de lijsttrekker voor een groen en sociaal Europa. Vandaag overhandigde de voorzitter van de programmacommissie, senator Tineke Strik, hem het ontwerp-verkiezingsprogramma. Strik komt in het programma met vergaande maatregelen om Europa bewaker te laten zijn van sociaal beleid en motor van banen in een duurzame economie. GroenLinks wil de landen in crisis financieel overeind helpen zonder dat dit ten koste gaat van haar inwoners.

Lees meer op: europa.groenlinks.nl

Het concept-verkiezingsprogramma is online te lezen en te downloaden op start.groenlinks.nl/conceptprogramma.

De hoofdpunten waarop GroenLinks Europa wil verbeteren:

  1. Impuls voor banen door het verder beperken van de CO2-uitstoot in de EU: niet min twintig procent, maar min dertig procent in 2020. Dat betekent fors meer inspanningen voor schone energieproductie: meer ruimte voor lokale initiatieven, maar ook meer investeringen in grootschalige opwekking zoals windmolenparken op zee en zonne-energie in Spanje. Dat vereist een supergrid om de opgewekte energie te brengen waar de behoefte is.
  2. EU-subsidies niet langer naar vervuilende energie, maar alleen nog maar naar duurzame energie
  3. Stop met de landbouwsubsidies voor de grote boeren. Alleen duurzame landbouw en natuurbehoud heeft recht op deze steun in de rug. Ons eten wordt duurzaam geproduceerd en niet door heel Europa gesleept voordat het op ons bord belandt.
  4. Europa investeert meer in onderzoek en innovatie en maak die kennis publiek beschikbaar.
  5. Een minimumloon in alle lidstaten (en de nationale begrotingen sturen op participatie om sociale uitsluiting en armoede te voorkomen).
  6. Tegengaan van belastingontwijking met een Europees belastingbeleid inclusief terugdringen van het vetorecht.
  7. Geen bezuinigingen zolang het recessie is en dus de 3%-norm nu loslaten.
  8. Een democratischer Europa: verklein de Europese Commissie en maak deze politieker. De Europese Commissie legt meer verantwoording af aan het EP. De grootste politieke fractie in het EP levert de gecombineerde voorzitter van Commissie en Europese Raad.
  9. Europa uit de achterkamers. Meer openheid over onderhandelingen in de (Europese) Raad. Dan kunnen nationale parlementen beter sturen hoe hun land zich in Brussel opstelt, en heeft het EP meer zicht op de krachtsverhoudingen.
  10. Geef de Europeaan een stem! Europawijde referenda over belangrijke Europese besluiten.