Antwoord GS op vraag inzake zienswijze schaliegas

N.a.v. de vraag van Leen Harpe aan GS of het college voornemens is een zienswijze in te dienen op de conceptNotitie Reikwijdte en Detailniveau planMER Structuurvisie Schaliegas, antwoorden GS vandaag o.m. dat het college dat zeker zal doen zodra er een planMER is en daar aanleiding toe is. In deze conceptfase hebben GS gekozen voor een gezamenlijke zienswijze via het Interprovinciaal Overleg (IPO). De volledige tekst van de reactie van GS is te lezen in de bijlage.

Onlangs riep GroenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren op om zoveel mogelijk zienswijzen in te dienen tegen het voornemen voor een 'Structuurvisie Schaliegas'. Op 28 mei publiceerde minister Kamp een notitie over schaliegas; nog t/m 9 juli kan iedereen een 'zienswijze' indienen.

Leen Harpe diende op 23 juni jl. een zienswijze in en benadrukte in de Statenvergadering van 4 juli nog eens het belang van het in deze fase van het proces indienen van een zienswijze voor Zeeland: een voor Zeeland belangrijk gebied als Schouwen-Duiveland en de Oosterschelde, een Vogel- en Habitatrichtlijn(VHR)-gebied, verdienen dat. De gemeente Schouwen-Duiveland diende wel een reactie in. "Maak er gebruik van", was Harpe's oproep aan de PvdA-gedeputeerde, "zeker nu de PvdA nog in het kabinet zit - het kan nog tot 9 juli."

De zienswijze die het IPO indiende namens de provincies