Art. 44-vragen Ontslag kwart personeel Solland Solar

Zonnecelfabrikant Solland Solar heeft, na de arbeidstijdverkorting, een kwart van het personeel ontslagen. Deze rigoureuze maatregel is volgens een woordvoerder van Delta het gevolg van onvoldoende werk, aldus Trouw van heden. De nadruk zal komen te liggen op onderzoek en niet meer op het fabriceren van panelen, omdat de productiekosten daarvan te hoog zijn. Lees door voor de vragen die GroenLinks stelt.

GroenLinks stelt het college van GS de volgende vragen:

  1. Bent u geïnformeerd door Delta over het afbouwen van de zonnepanelenproductie;
  2. Zo ja, heeft u ingestemd met de koerswijziging van fabricage naar onderzoek;
  3. Wat betekent dit in financiële zin voor Solland Solar en het bedrijf Delta;
  4. Moet uit deze move afgeleid worden dat er in Nederland (nog) geen dan wel onvoldoende markt is voor zonnepanelen;
  5. Doen dergelijke negatieve ontwikkelingen zich ook voor bij de andere aan Delta gelieerde bedrijven (Indaver c.a.)
  6. Bent u met ons van mening dat de nadruk in Nederland nog onvoldoende ligt op duurzame energie-opwekking;
  7. Bent u eveneens met ons van mening dat Delta  zich (veel) meer in moet spannen voor deze markt, dan af te stevenen op een tweede kerncentrale;
  8. Hoe staat u tegenover de gedachte duurzame energie-opwekking verplicht te maken middels een aanpassing van de bouwregelgeving (bouwvergunning);