Beladen schorsingsuitspraak vaargeul Westerschelde

Het provinciaal bestuur GroenLinks Zeeland zond onderstaande brief aan de PZC over de kwestie natuurherstel Westerschelde:

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van 28 juli 2009 de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet voor verruiming en verdieping van de vaargeul in de Westerschelde geschorst. Daardoor kan daar voorlopig niet worden gewerkt.
Belangrijke conclusie van de rechter was dat voor LNV onduidelijk was of de natuurlijke kenmerken van het zgn. laagdynamische gebied/estuaria niet zouden worden aangetast. De gepresenteerde 'aangepaste stortstrategie' en het systeem van 'flexibel storten' konden de Voorzitter er niet van overtuigen dat geen negatieve effecten op dit type natuur zouden optreden. Daarbij komt dat het verlies van laagdynamisch gebied niet door nieuw laagdynamisch gebied wordt opgevangen (gecompenseerd). Sterker nog door het kabinetsalternatief voor de Hedwige wordt nog eens 300 ha laagdynamisch gebied extra vernietigd. Dit maakt de verruiming van de vaargeul welhaast onmogelijk. De Vlaamse premier Kris Peeters heeft dat goed ingezien door alsnog te eisen dat Nederland de afgesproken verdragsverplichtingen nakomt i.c. het ontpolderen van de Hedwige.

De "milieubeweging" heeft in het hele compensatiedebat eerder een terughoudende en indien reagerend, een zakelijke en fatsoenlijke opstelling gehad.  Natuurlijk heeft de "milieubeweging"  van haar wettelijke bezwaarmogelijkheden gebruik gemaakt toen in een achterkamertje van het LNV ministerie de natuurpoot zonder enige reserve werd geamputeerd. Nu wordt door politieke belangengroeperingen gesuggereerd dat de natuur- en milieubeweging op slinkse wijze de Zeeuwse bevolking een poot willen uitdraaien. Niets is minder waar, ze zijn eerder te fatsoenlijk geweest door in te stemmen met de verdragen zoals deze door Vlaanderen en Nederland zijn overeengekomen.
Het is in en in triest dat er vanuit Provinciale Staten geluiden klinken als zou de "milieubeweging" een alles vernietigende vergruizer zijn. Het zou de Partij voor Zeeland sieren deze botte beschadigingen terug te nemen. Dit soort krachten werkt niet mee aan een oplossing. Integendeel, het zet aan tot haat.

Het is stuitend dat ook vanuit kabinet en Kamer nu simpelweg wordt gesteld dat de schuld van dit alles bij de milieuorganisaties ligt. Uit diverse media wordt inmiddels duidelijk dat LNV-minister Gerda Verburg haar ziel en zaligheid heeft verkocht aan het kabinetsalternatief Balkenende. Dit moet gemaskeerd worden door het ten onrechte beschuldigen van de milieuorganisaties. Wat zei MP Balkende ooit eens tegen een collega? “U draait en u bent niet eerlijk.” Jammer dat dit nu op hem en degenen die hem daarin volgen van toepassing is. Door met een noodwet te dreigen wordt in de eerste plaats de hoogste bestuursrechter (Raad van State) terzijde geschoven. De uitdrukking is ‘nood breekt wet’. Het kabinet breekt met de wet nood. Het is wel de eigen nood die gebroken moet worden. Het kabinet doet er goed aan om goedgekeurde internationale verdragen gewoon na te komen. Dat is veel beter dan ten onrechte milieuorganisaties publiekelijk beschadigen, die de afspraken (lees verdragen) wel na willen komen. Bovendien voorkomt het dat ‘de politiek’ nog eens het etiket ‘onbetrouwbaar’ krijgt opgespeld. Of zoals CDA-kabinetsformateur Wijffels onlangs zei: “Hier komt de aard van het Nederlandse politieke bestel, waar ik altijd zo bang voor ben, naar boven. Het Volksempfinden telt te zwaar mee bij het nemen of uitstellen van besluiten.”

Blijft dat GroenLinks de drie afspraken over veiligheid, natuurlijkheid en toegankelijkheid wil nakomen. Het één kan niet zonder het ander en zo is het ooit afgesproken.

Provinciaal bestuur GroenLinks Zeeland