Jolande Sap wil duidelijkheid over dottercentra - Kamervragen volksgezondheid Zeeland

Patiënten ontvangen medische zorg het liefst zo dicht mogelijk bij huis. GroenLinks staat daarom achter de initiatieven om in Zeeland dotterbehandelingen aan te gaan bieden. Het ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen ontving al een vergunning en het Admiraal de Ruyterziekenhuis wacht nog op een vergunning voor openen van een dottercentrum.

Jolande Sap, woordvoerder Zorg van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks, vreest dat wanneer beide dottercentra elkaar beconcurreren, dit het einde betekent voor de dottercentra in Zeeland. Wat Jolande Sap betreft moet het belang van de patiënt voorop staan en dat betekent dat ziekenhuizen in een dunbevolkt gebied als Zeeland moeten samenwerken om de zorg te kunnen garanderen. Daarom roept Jolande Sap de minister op snel duidelijkheid geven over de vergunningverlening aan het Admiraal de Ruyterziekenhuis en de positionering van dottercentra in Zeeland.

Vragen van het lid Sap (GroenLinks) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake vergunning-verlening aan dottercentra in Zeeland:

  1. Kunt u zich uw antwoorden op de schriftelijke vragen van de Leden Schermers en Koppejan inzake het dottercentrum in Terneuzen herinneren?
  2. Wat is de reden voor aanpassing van de vergunning aan ZorgSaam voor het verrichten van PCI’s? In hoeverre speelt de eventuele vergunning voor het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis daarin een rol?
  3. Wat is uw reactie op de uitspraak van de voorzitter van de Raad van Bestuur van het Admiraal de Ruyter-ziekenhuis dat de start van een dottercentrum in dat ziekenhuis tot een afspraak met de NMa behoort?
  4. Wordt in het besluit over de vergunning voor het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis ook mogelijke samenwerking met en doorverwijzing naar andere dottercentra in Zeeland meegenomen?
  5. Wat is op dit moment de stand van zaken betreffende de vergunningverlening aan het Admiraal de Ruyterziekenhuis?
  6. Heeft u het advies van de Inspectie voor de Gezondheidszorg inmiddels ontvangen? Zo nee, op welke termijn verwacht u deze te krijgen?
  7. Bent u met mij  van mening dat zo spoedig mogelijk duidelijkheid dient te komen over de vergunningverlening aan het Admiraal de Ruyterziekenhuis? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer verwacht u een besluit te kunnen nemen?

De link naar het stukje op de site van GroenLinks / TK: http://tweedekamer.groenlinks.nl/Sap+wil+duidelijkheid+over+dottercentra