Windenergie

De provincie moet stimuleren dat de afspraken uit het Energieakkoord worden uitgevoerd en dat belemmeringen - zoals de ‘postcoderoos’ - worden weggenomen. Bij nieuwe projecten voor zonne- en windenergie op land gaat de voorkeur uit naar projecten waarin burgers of dorps­gemeenschappen kunnen participeren, of de projecten die een relatie leggen met de biobased economy.

Energietransitie

De transitie naar duurzame energie moet zo snel mogelijk plaatsvinden. Wind- en zonne-energie krijgen momenteel veel aandacht. Ook andere bronnen hebben onze belangstelling: getijdenenergie, ‘blue energy’ en energie uit algen of planten. De mogelijkheden voor geothermische energie zijn veelbelovend. Interessant is ook het hergebruik van de restwarmte van de industrie, de grootste energiebron in Zeeland.

Kenniscentrum duurzame energie

De grote variëteit aan mogelijkheden die Zeeland biedt voor de ontwikkeling van duurzame energie, vormt een basis voor breed en diepgaand onderzoek, al of niet internationaal georiënteerd. Wat GroenLinks betreft stelt de provincie alles in het werk om (een filiaal van) een kenniscentrum voor duurzame energie gerealiseerd te krijgen, in samenwerking met belanghebbenden vanuit overheden, bedrijfsleven, onderwijs, DELTA N.V. en andere belangstellenden.

Inpassing in het landschap

Vasthoudende regie van de provincie op het gebied van de ruimtelijke ordening is hard nodig. Wat ons betreft geldt dit ook voor het handhaven van de regels rond hoogbouw en voor een samenhangend plan voor inpassing van windmolens in het landschap.

Windparken en werkgelegenheid

Voor de havens in Zeeland zijn er grote kansen om de poort naar windparken op zee te worden. Investeren in klimaatbeleid en duurzaamheid is niet alleen een verbetering voor het milieu, maar genereert ook veel banen. Werk is van essentiële betekenis voor mensen. In onze op groen gebaseerde visie is er veel werk: in de (nieuwe) chemie en energie (wind, zon en getijden), in energiebesparing en woningverbetering. Daar zitten banen, daarin schuilt groei, hier liggen kansen voor mensen, en dus voor de Zeeuwse samenleving.