Strategie DELTA N.V.

Op de agenda van PS [26 mei 2015]: Gewijzigd Statenvoorstel Strategie DELTA N.V. De Staten stemmen in grote meerderheid in met het voorstel.

 

Op 1 november 2013 besloten PS dat de uitkomsten van onderzoek van DELTA NV naar de strategische opties onder de aandacht worden gebracht van de aandeelhouders. Na overleg in PS en de gemeenteraden kan dan via de Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) een uitspraak gedaan worden over de te volgen strategische koers.

GS stellen voor:

  • In de AvA in lijn met aandeelhouderscommissie het volgende standpunt in te brengen ten aanzien van de wens tot risicobeperking;
    o geen financiering op holding niveau aantrekken. In ieder geval zouden alle onderdelen verkocht moeten kunnen worden zonder goedkeuring van banken en zou geen garantstelling vanuit de gereguleerde onderdelen mogen plaatsvinden;
    o Afbouw contractuele posities met het oog op rating downgrade;
    o Zolang DELTA NV niet ten minste de dividenden uit de gereguleerde activiteiten (dit is Evides en Delta Netwerk Nutsbedrijf -DNWB) aan haar aandeelhouders uitkeert, kunnen geen uitbreidingsinvesteringen gedaan worden in de commerciële activiteiten zonder overleg met de aandeelhouderscommissie (AHC).
  • Het in stand houden van een aandeelhouderscommissie tot het moment dat de voorkeursoptie 'fusie' dan wel 'verkoop' realiseerbaar is;
  • Geheimhouding bekrachtigen van 'feitenrelaas onderzoek strategie DELTA NV'en het rapport van Emendo Capital BV 'Gamma proces stand van zaken dd 26 januari 2015'

De bijdrage van GroenLinks / Gerwi Temmink:

Vandaag kunnen we als aandeelhouder eindelijk ingaan op de strategie van DELTA B.V. Onderzoek toonde aan dat fusie en verkoop de voorkeur verdienen, maar dat vooralsnog doorgaan op de geïntegreerde manier – met vijf takken – de enige optie is. Want de kerncentrale en de dreigende splitsing vormen blokken aan het been van DELTA.

GroenLinks heeft uit het antwoord op haar vragen in de commissie begrepen dat bij een eventueel faillissement van DELTA ook de verplichte dividend op de publieke aandelen over het netwerk en het water niet meer opeisbaar zijn. We weten dat DELTA in zwaar weer zit. Reden te meer om snel te werken aan de verhanging de Evides-aandelen. Dat zal ook gebeuren, zo is toegezegd. Evenzo is toegezegd dat toch wordt ingezet op het uitkeren van het dividend van 20 miljoen – 10 voor de provincie, 10 voor gemeenten. Volgens GroenLinks is dit verantwoord, omdat de kasstroom over 2014 aantoont dat het bedrijf ruim 70 miljoen winst heeft gemaakt. 

Natuurlijk is de werkgelegenheid van belang, maar het is zo dat we recht hebben op het (publieke) dividend en dat gegarandeerd wordt.

Vraag: willen GS dit nogmaals bevestigen? Idem over de voorwaarde dat de strategie moet zijn dat eventueel opbrengsten uit verkoop, zoals van bv. Indaver - volgende agendapunt - gebruikt moeten worden voor schuldreductie. Dat maakt het bedrijf sterker op de markt en beter voor behoud werkgelegenheid. Graag zien we dat GS dit bevestigen.

Tot slot, ter informatie: GroenLinks is door DELTA uitgenodigd om een toelichting te geven op het - eerder ingediende - "Delta plan voor DELTA", een plan voor energiebesparing in de woningsector.