Jaarstukken 2014 provincie Zeeland

Op de agenda van Provinciale Staten van 5 juni 2014 de jaarstukken 2014 van de provincie Zeeland. De bijdrage van Gerwi Temmink van GroenLinks:

 

Dank u wel, voorzitter.

Allereerst wil de fractie van GroenLinks het ambtelijk apparaat, de griffie en het college bedanken voor het verstrekken van deze informatie. Met de vaak uitgebreide toelichtingen toch altijd weer een hele kluif. Dank daarvoor. Eveneens voor de beantwoording van de schriftelijke vragen die wij na de gezamenlijke commissievergadering hebben gesteld. Ook al daar gesteld.

De cijfers kloppen. Dat is mooi.

De accountant geeft een verklaring af voor de rechtmatigheid en de getrouwheid voor die jaarrekening en het jaarverslag. Het sluit allemaal goed op elkaar aan. In de commissie heeft GroenLinks al extra aandacht gevraagd voor de risico’s die op de provincie afkomen. Die hoefden nog niet in de jaarrekening van 2014 opgenomen te worden, maar ook de accountant vroeg er al aandacht voor. Het college van GS neemt die aanbevelingen gelukkig over. [De gedeputeerde merkt hierbij op dat het college zich zeer bewust is van de risico's.]

Grote projecten dienen beter aangestuurd te worden en in control gehouden te worden. GroenLinks onderschrijft dat volledig. Dat gaat gebeuren,  hebben GS toegezegd. Maar toch…

De Sloeweg Blijft het bij minimaal 19 miljoen euro overschrijding? Of nog meer? GroenLinks is erg benieuwd naar de voorstellen voor de Statenvergadering van 3 juli, maar is bevreesd dat het nog meer gaat kosten. Zoals onze fractie al eerder stelde…

De Tractaatweg Tussen de regels door valt op te maken dat ook dit project alles behalve zeker binnen het beoogde budget kan blijven? Gaat het dan weer om miljoenen?

De Tour de France We komen er in een volgend agendapunt op terug. Maar wie zegt dat ook dit project niet nog duurder zal worden?

De Non Activiteitsregeling (NAR) Op de vragen van GroenLinks hierover antwoordt u dat dit vooralsnog niet op meerkosten uitdraait. GroenLinks wacht op de uitspraken, maar zal ook dit dossier kritisch volgen.

Minder dividend van DELTA Er is gisteren een aandeelhoudersvergadering geweest. Kan de gedeputeerde laten weten of het haar gelukt is toch te gaan voor een dividenduitkering van 20 miljoen euro (10 voor de provincie – 10 voor de gemeenten)? We hebben dat in de commissie onderbouwd; misschien is daar nu uitsluitsel over? [Gedeputeerde De Reu: voor dit jaar is er 15 miljoen euro beschikbaar, waarvan 17,5 voor de provincie. Voor 2016 wordt geen rekening gehouden met dividend van DELTA.] En kan gedeputeerde bevestigen dat opbrengsten van de verkoop van Indaver volledig gebruikt zullen worden voor het terugbrengen van de schuld?

Allemaal risico’s die in 2015 en de jaren daarna op de provincie afkomen.

Gecombineerd met een gestaag afnemende algemene reserve, houdt GroenLinks grote zorgen over de financiële huishouding! De beantwoording van onze vragen over die afnemende algemene reserve en teruglopende weerstandscapaciteit bevestigen voor ons dat ook GS deze ontwikkelingen scherp in de gaten houden.

VRAAG Mag GroenLinks er vanuit gaan dat het college in november in elk geval met een sluitende meerjarenbegroting zal komen? [Gedeputeerde De Reu: natuurlijk mag GroenLinks daarvan uitgaan.]

Voor nu kloppen de cijfers. En is de verklaring van de accountants helder. Met inachtneming van hun aanbevelingen en onze bovenstaande vragen, gaan wij akkoord met de gedane voorstellen: van de 12,7 miljoen positief resultaat over 2014 11,3 miljoen opnieuw ramen in 2015 voor doorgeschoven onderdelen en 1,4 miljoen toewijzen aan de algemene reserve. GroenLinks staat voor een gedegen financiële huishouding en zal desgewenst bij de begroting met aanpassingsvoorstellen komen, maar ziet in Zeeland in elk geval heel veel kansen.

Conclusie:
M.u.v. PvZ stemmen de Staten in met het voorstel.

In de media:
PZC: Staten maken zich zorgen over financiële situatie provincie Zeeland