Uitgangspunten Begroting 2016

Voor het opstellen van de begroting 2016 zijn door PS vast te stellen kaders nodig. In andere jaren werden deze kaders voorgelegd in de Voorjaarsnota. Dit jaar wordt geen Voorjaarsnota opgesteld. Ter vervanging komt er na de vakantie een ‘Zomernota’ zodra het nieuwe college aan de slag kan. GS nodigen de Staten uit om eventueel aanvullende uitgangspunten alvast te benoemen en stellen verder voor: * subsidies niet te indexeren; * onvermijdelijke en eerder besloten begrotingsposten wel mee te nemen; * Indeling begroting  2016 gelijk te houden aan die van 2015. Vanaf 2017 wil men een geheel herziene begroting presenteren.  Lees hier het Statenvoorstel. Verderop de reactie van fractievoorzitter Gerwi Temmink.

 

Gerwi Temmink in PS van 3 juli:

 

GroenLinks is van mening dat we niet alleen moeten bezuinigen, maar dat we ook moeten kijken naar manieren om de inkomsten te verhogen. Dat kan eventueel via tol en in tweede instantie via de Opcenten: het provinciale deel van de Motorrijtuigenbelasting, zelf te bepalen. Wanneer het rijk niet komt met geld voor de Sloeweg bv. Maar ook om de meerjarenbegroting straks sluitend te krijgen. We willen niet dat al op voorhand wordt gezegd: dat gaan we niet doen. Voor GroenLinks is dit dus bespreekbaar. Wat ons betreft niet bespreekbaar is, is de verkoop van aandelen van de Westerscheldetunnel. Dan geef je prijzen - en kwaliteit - uit handen. Bovendien zijn de opbrengsten nodig voor onderhoud van de Sluiskiltunnel.

(N.B.: opnieuw blijkt dat partijen ietwat later dan GroenLinks met dezelfde ideeën komen. Bij de presentatie van het coalitieakkoord werd het idee om de Opcenten te verhogen gepresenteerd).

In tweede termijn informeert GroenLinks of van de post 'Onvoorzien' voor de Tractaatweg nu ook vooraf al duidelijk gezegd kan worden dat deze te klein is i.p.v. de vage bewoordingen die de gedeputeerde gebruikt (het zou kunnen dat…). Dhr. Van Heukelom begrijpt de vraag, maar houdt het hierbij.  Op de vraag naar meer inzicht in de reserves van de provincie - door GroenLinks al voorgesteld in de commissie bij monde van Adrie van ’t Westeinde -  antwoorden GS dat er bij de behandeling van de Begroting 2016 in november inderdaad meer duidelijkheid komt; de gevraagde transparantie is er dan.

 

Conclusie

De Staten stemmen in met het het voorstel. PvZ stemde tegen. Stemverklaring Gerwi Temmink: GroenLinks stemt in, maar maakt een voorbehoud om nog over de subsidies te kunnen praten.