windmolens Vlissingen

Motie aanscherpen klimaatdoelstellingen

De Statenfracties CDA, VVD, SGP en PvdA hebben op 3 juli 2015 het coalitieakkoord 2015-2019 "Krachten Bundelen" aangeboden aan de voorzitter van Provinciale Staten. Vandaag voeren PS hierover een debat. Voor fractievoorzitter Gerwi Temmink aanleiding het nieuwe college van Gedeputeerde Staten met een motie op te roepen de klimaatdoelstellingen in Zeeland aan te scherpen. Lees de bijdrage van Gerwi aan het debat over het coalitieakkoord:
 

[motie: zie onderaan]

Eindelijk heeft ook Zeeland een coalitieakkoord: “Krachten bundelen”, een veelbelovende titel. Samenwerken is iets wat GroenLinks voorstaat. Willen we echt kansen benutten in Zeeland, dan zullen we echter ook culturen moeten doorbreken! Dus niet meer ieder voor zich, geen coalitie - oppositie, geen eilanddenken meer, niet meer besloten maar open, naar buiten. Openstaan voor andere ideeën, duurzame innovaties. En vooral ook durven! Over vier jaar zullen we weten of het bundelen van krachten heeft geleid tot het benutten van kansen. Wordt Zeeland echt de schoonste provincie? Een voorbeeld in meerdere opzichten?

GroenLinks heeft kennis genomen van het akkoord. Er zitten elementen die kansen bieden op een sterk, duurzaam Zeeland.

Kernkwaliteiten als rust, ruimte, natuur, karakteristieke landschappen en kernen koesteren, beter benutten. Verduurzaming van de economie, biobased, circulaire economie: GroenLinks zet hier al jaren op in. Het zou mooi zijn als Zeeland ook de eerste provincie wordt waar de industrie volledig draait op duurzame energie. Herwinbare energie dus. Zeeland heeft met wind, water en zon alle elementen voor duurzame energie. Niet alleen om op te wekken, maar ook om te besparen. En om kennis te delen! Plus nieuwe banen te verschaffen. In de windindustrie bijvoorbeeld. Daarom is GroenLinks erg benieuwd naar de beantwoording van de CDA-vragen hoe het toch kan dat Verbrugge voor dit soort zaken niet in Zeeland terecht kan. Hebben we kansen laten lopen?

VRAAG: is het nieuwe college bereid hier werk van te maken?

 

Onderwijs, ook een paragraaf die veelbelovend klinkt. Maar laten we de basis niet vergeten. En basisvoorzieningen als zorg en openbaar vervoer. Zeker voor een coalitie die de mens centraal stelt, zijn dat belangrijke elementen.

Dan komen we vanzelf bij onderdelen uit het akkoord waar GroenLinks minder gelukkig mee is. In willekeurige volgorde wat voorbeelden:

Cultuur lijkt een sector die fors moet inleveren. Net als andere gesubsidieerde instellingen. Alsof die zo maar even extra inkomsten genereren? Daar zal GroenLinks zich kritisch opstellen. Monumenten, musea, maar ook kenmerkende Zeeuwse verhalen, dans, muziek, sport, folklore. Ze vormen ook kernkwaliteiten van Zeeland.

Net als de natuur: zuinig op zijn dus!

Van de plannen rond de hotspots moet GroenLinks niets hebben. We gaven het al aan bij het Omgevingsplan. Handen af van de kustlijn, van de natuur.

Als het gaat om de inrichting van de ruimte ziet GroenLinks ook niets in nog meer miljoenen naar dure wegenprojecten door Midden-Zeeland. Bottlenecks als de Zeelandbrug of de sluizen ontloop je toch niet. Bovendien is besloten in te zetten op vracht- en snelwegverkeer door West-Brabant. Dat ga je nu toch niet ineens veranderen? Dit geld kunnen we beter stoppen in andere zaken als OV, fietspaden etc. De aandelen van de Westerscheldetunnel moeten we ook niet verkopen.

VRAAG: de provincie stelt de Oosterscheldevisie op. Waarom doen we dit ook niet voor de Westerschelde? Waarom doen we dat niet zelf als provincie?

 

Een geluid naar Den Haag en Brussel: fantastisch. Daar is GroenLinks voor. Alleen moeten we dan ook flinke stappen zetten in de regionale samenwerking, met waterschappen, West-Brabant, Zuid-Holland en Vlaanderen. Daar kan een tandje bij wat GroenLinks betreft.

En Nederland/Zeeland zou altijd het braafste jongetje - of meisje zo je wilt - van de klas zijn. Nou… GroenLinks kent nog wel een paar voorbeelden waar wij  juist achteraan lopen: ontgassen, CO2-reductie. De milieuparagraaf is erg karig: een halve pagina... Daar kom ik zo op terug.

Het akkoord steunt op twee pijlers, zo heeft GroenLinks begrepen. De eerste spreekt GroenLinks zeker aan: gaan voor een gezond, gedegen financieel beleid! We moeten de neergaande lijn inderdaad ombuigen. Wij denken graag mee. De andere is gebaseerd op samenwerken.

GroenLinks heeft kennisgenomen van het akkoord en ziet positieve elementen, maar er zijn ook nog genoeg vraagtekens. Daarom zal GroenLinks elk concreet beleidsvoorstel op zijn merites beoordelen. GroenLinks zal zich constructief opstellen waar dat kan en kritisch waar nodig.

We willen ons tot slot graag rechtstreeks tot het nieuwe college wenden. En tot alle partijen in de Staten. Coalitie en niet-coalitie. Om te kijken of we het akkoord in elk geval op een acuut punt niet alvast wat concreter kunnen maken. En om te testen of er inderdaad een bereidheid is tot samenwerken.

GroenLinks dient daartoe een motie in, die door GS werd ontraden; het energiebeleid van de provincie maakt immers onderdeel uit van het nationale Energieakkoord. GS stellen voor de motie terug te laten komen bij het uitvoeringsplan Economische Agenda. De motie kreeg steun van SP, D66 en 50PLUS en is daarmee verworpen.

 

Motie aanscherpen klimaatdoelstelling van de provincie

van het lid Gerwi Temmink van de fractie GroenLinks

 

De Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op 10 juli 2015;

Constaterende dat:

 • De Nederlandse staat in 2020 de uitstoot van broeikasgassen met 25% moet hebben gereduceerd ten opzichte van 1990. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald naar aanleiding van de klimaatzaak die door Urgenda is aangespannen.
 • In het voorliggende coalitieakkoord de coalitiepartijen spreken over (kansen op verdere) verduurzaming van Zeeland. Concrete doelstellingen en acties ontbreken echter als het gaat om klimaat, energie en/of reductie van CO2.
 • De uitspraak van de rechtbank gevolgen heeft voor de Staat en zijn lagere overheden.
 • Klimaat, energie en milieu behoren tot de kerntaken van de provincie.
 • De coalitiepartijen nadrukkelijk oproepen tot krachten bundelen tussen coalitie, oppositie, partners uit bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en andere belanghebbenden.
 • Een goed voorbeeld doorgaans het startsein is of kan worden voor een goed vervolg.

Roepen het nieuwe college van Gedeputeerde Staten op:

 • Tot een aanscherping van de klimaatdoelstelling in Zeeland daar waar GS invloed heeft of kan uitoefenen om de reductie van CO2 te bewerkstelligen.
 • Hieraan concrete acties - inclusief financiële effecten - en tijdpaden te koppelen.
 • Een planning op te stellen hoe zij in 2016-2022 minimaal de beoogde reductie van 25% denkt te bereiken.
 • Hiervan jaarlijks aan PS verantwoording af te leggen in hoeverre deze doelstellingen en planningen gehaald zijn, al of niet in samenwerking met andere partners.
 • Als provincie meer en meer zelf het goede voorbeeld te geven.

en gaan over tot de orde van de dag.

Gerwi Temmink