Hoogspanningsstation Rilland

Ter realisatie van een nieuw hoogspanningsstation bij Rilland heeft het ministerie van EZ een ontwerp-inpassingsplan ter inzage gelegd (zie het Statenvoorstel). Dit station maakt meer robuuste koppeling met België mogelijk en er wordt invulling gegeven aan de Europese doelstellingen om de elektriciteitsmarkten verder te integreren. Samen met Reimerswaal hebben GS opmerkingen gemaakt op het eerder verschenen voorontwerp. Gelet op de beantwoording van het ministerie, wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen. GroenLinks kan hiermee instemmen; lees de bijdrage van Gerwi Temmink:

"Tegen het plan van de minister voor een hoogspanningsstation in Rilland heeft de fractie van GroenLinks geen bezwaar. Het gaat hier om een verhoging van de capaciteit en dat is nodig op basis van de zekerheid en veiligheid en voor o.a. een robuustere verbinding met België. Er wordt waarschijnlijk gebouwd op verhoogd terrein, vooruitlopend op nieuwe regelgeving.

Ook met de motivatie om bij dit inpassingsplan voor een nieuw station nog niet het inpassingsplan voor een nieuwe 380Kv-hoogspanningsverbinding te koppelen, kan GroenLinks zich hierin vinden. Want in de commissie is duidelijk geworden dat alleen al op grond van onderhoud en capaciteit, dit extra station nodig is.

Het staat een mogelijke ondergrondse toevoer vanuit het nog te bouwen windpark op den duur niet in de weg, daarover komen wij later te spreken. Dit moet worden gezien als twee aparte aangelegenheden.

GroenLinks is voorstander van ondergrondse en onderwater toevoer.  Daarom kan de fractie van GroenLinks nu instemmen met het voorliggende voorstel en behoeft er wat ons betreft geen zienswijze te worden geformuleerd."