Vragen extra kosten Non Activiteitsregeling (NAR) / 57+ -regeling

Omroep Zeeland berichtte dat de provincie 2,5 miljoen euro extra moet uittrekken voor de 57-plus-regeling. “160 provincieambtenaren die gebruik maakten van de regeling moeten gecompenseerd worden, omdat de pensioenleeftijd is verhoogd tot 67 jaar. Dat was nog niet bekend toen de 57-plus-regeling in januari 2013 inging.” Toch spreekt de provincie niet van een miljoenentegenvaller…*

GS antwoorden op vragen van Gerwi Temmink van 19 februari jl. o.a. 'dat pas in 2020 bekend is wat de regeling heeft gekost':

- vervolg toelichting -

De 57-plus-regeling is omstreden, omdat deze in strijd is met landelijk beleid waarbij mensen worden gestimuleerd om juist langer door te werken. Daarom loopt een procedure bij de Hoge Raad of de provincie een boete van 16 miljoen euro moet betalen. De rechtbank in Breda wees het beroep van de provincie Zeeland tegen de VUT-heffing af.

GroenLinks stelde hier eerder vragen** over. Door de provincie is vooralsnog met de NAR-regeling geen voordeel behaald. De gehele operatie is onnodig geweest omdat de formatiereductie zonder extra kosten en  zonder NAR-regeling plaats had kunnen vinden. Als de fiscale boete van in totaal zestien miljoen euro toch moet worden betaald, zijn de kosten van de regeling 'nagenoeg gelijk' aan de kosten bij natuurlijk verloop. GroenLinks stelt daarom de volgende vragen:

 1. In het regeerakkoord tussen VVD en PvdA van oktober 2012 is besloten tot een versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd stijgt vanaf 2013 stapsgewijs naar 66 jaar in 2018 en naar 67 jaar in 2021. Waarom komt pas nu – zo’n 3 jaar later - de mededeling aan de Staten dat het ‘iets meer’ gaat kosten?
  Bij de instelling van de voorziening is rekening gehouden met de gegevens, die op dat moment bekend waren. De genoemde afspraak uit het regeerakkoord over een versnelde verhoging van de AOW-leeftijd is pas op 4 juni 2015 in wetgeving vastgelegd. De gevolgen voor de pensioenaanspraken zijn door de pensioenfondsen in het najaar 2015 doorgerekend, zodat ook pas eind 2015 bekend was wat de financiële consequenties voor de NAR-voorziening waren.
 2. Hoe kunt u spreken van € 2.2 miljoen aan meevallers bij de 57-plus-regeling over de afgelopen twee jaren? Bent u vergeten dat 160 ambtenaren door die zgn. ‘meevallers’ met een riante regeling en zonder werk thuis konden blijven? En zijn die ‘meevallers’ dan ook daadwerkelijk specifiek geboekt t.b.v. de reservering voor de financiële gevolgen van de NAR-regeling?
  Als gevolg van diverse ontwikkelingen (zoals bijv. nauwelijks tot geen loonontwikkeling in de sector) kon en moest (volgens de begrotingsregels) de voorziening over de afgelopen jaren met een totaalbedrag van € 2.139.456,-- worden afgeraamd. Ten opzichte van de oorspronkelijke raming was er dus sprake van lagere kosten. Dit bedrag is ook daadwerkelijk van de voorziening afgeboekt en teruggevloeid naar de algemene middelen.
 3. Bent u het met GroenLinks eens dat de medewerkers beter aan het werk hadden kunnen blijven, zodat de provincie nog jaren gebruik had kunnen maken van hun specialistische kennis en kunde en tegenvallers zoals bij de Sloeweg en/of extra inhuur geminimaliseerd hadden kunnen worden? Zo nee, waarom niet?
  Nee, de getroffen regeling was, ook volgens de uitspraak van de rechtbank, inzake het door ons ingestelde beroep tegen de opgelegde VUT-heffing, immers de enige reële oplossing om de noodzakelijke formatiereductie te bereiken.
 4. Kunt u aangeven wat de regeling uiteindelijk gaat kosten en hoe zich dat verhoudt met de gedane reservering?
  Wat de regeling uiteindelijk gaat kosten is pas na afloop van de laatste uitkering bekend (in 2020). De daadwerkelijke kosten zijn namelijk afhankelijk van toekomstige cao-ontwikkelingen, stijging of daling van premies etc.. Zoals ook uit onze brief van 16-2-2016 aan uw staten blijkt, gaan wij ervan uit dat de kosten binnen het aanvankelijk geraamde bedrag blijven.
 5. Kunt u de kosten gemaakt voor juridische bijstand en andere advieskosten gespecificeerd aan de Staten overleggen?
  Tot en met 2014 zijn bedoelde kosten verantwoord in de jaarrekening. Vanaf 2015 moet dit nog plaatsvinden. Een specificatie van de kosten kunnen we niet openbaar maken, omdat dit concurrentiegevoelige informatie betreft. Desgewenst kunnen de gegevens onder geheimhouding ter inzage worden gelegd, overeenkomstig de daarvoor geldende procedure.
 6. De fractievoorzitter van de VVD stelde destijds het volgende in het interpellatiedebat*** “Met het oog op de toekomst vraag ik het college dan ook met klem, de communicatie richting PS beter vorm te geven en er vooraf meer aandacht aan te besteden, want deze zaak staat niet op zichzelf. (…)” Bent u van mening dat u 3 jaar na ‘datum besluit verhoging AOW leeftijd’ nu optimaal heeft gecommuniceerd met de Staten?
  Ja, zie het antwoord op de eerste vraag.
*    http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2016-02-16/972273/57-plus-regeling-ko...
**   https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/fiscale-boete
***  http://www.vvdzeeland.nl/bijdrage-kees-bierens-interpellatiedebat-57-reg...