Vragen over de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)

De interne crisis bij de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) riep vragen op bij GroenLinks. Gerwi Temmink stelde hier op 4 juli jl. vragen over. De antwoorden van GS:

Toelichting

De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) is het overheidsorgaan voor fysieke veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing in Zeeland. Aldus de site van de VRZ. Nu dient er eerst een interne crisis opgelost te worden. Want eind juni 2016 is de directeur van de VRZ, mw. Ruijs, door de voorzitter van het bestuur van de VRZ, dhr. Lonink, (tijdelijk) op non-actief gezet vanwege o.a. een gebrek aan vertrouwen van de werkvloer in haar werkwijze, problemen bij de brandweer en vragen over haar declaraties. In eerste instantie ontkende dhr. Lonink deze, door klokkenluiders naar voren gebrachte, kwesties. Later moest hij namens het bestuur toch meedelen dat het zo niet langer door kon gaan. Een - geheimgehouden! – onderzoek, onder leiding van oud-burgemeester mw. Demmers, maakte dat duidelijk. Dhr. Elie van Strien is (tijdelijk) naar voren geschoven als directeur. Via de PZC heeft de fractie van GroenLinks hier kennis van kunnen nemen. Dit is niet de manier die wij voorstaan; dit leidt er dan ook toe dat de fractie over deze kwestie een aantal vragen heeft.

Vragen

 1. Waren GS en/of de CdK dhr. Polman, in zijn rol als rijksheer, op de hoogte van de onrust bij VRZ? En van het onderzoek door de commissie-Demmers? Zo ja, waarom is dit dan niet medegedeeld – desnoods vertrouwelijk – aan PS?
  De cvdK is hierover op de hoogte gebracht vanuit het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Ook heeft de cvdK bestuurlijk overleg gevoerd met een delegatie van het Algemeen Bestuur (AB) van de VRZ, waarbij de cvdK nader is geinformeerd over de ontstane situatie. Wij brengen in herinnering dat de cvdK hierin een rijkstaak vervult en niet als provinciaal orgaan optreedt.
 2. Bent u net als de fractie van GroenLinks van mening dat de wijze waarop de problematiek bij de VRZ naar buiten is gekomen, niet de manier is om constructief te werken aan een oplossing? Erkent u dat veel burgers zich nu zeker afvragen of hun veiligheid wel geborgd is?
  Antwoord op vragen 2, 3 en 4: De VRZ is een gemeenschappelijke regeling onder verantwoordelijkheid van de Zeeuwse gemeenten, gebaseerd op de Wet Veiligheidsregio's. Als Rijksheer houdt de cvdK toezicht op de bestuurlijke samenwerking binnen de VRZ. Tijdens een extra vergadering op 28 juni jl. heeft het AB van de VRZ maatregelen genomen om de continuïteit van de operationele leiding te waarborgen, alsook het instellen van een onafhankelijk onderzoek.
 3. De gang van zaken heeft geleid tot een aantal (tijdelijke) maatregelen. Vindt u deze maatregelen passend om de veiligheid in Zeeland te kunnen garanderen? Zo nee: wat vindt u dat er dan moet gebeuren?
  Zie antwoord op vraag 2.
 4. Voor de fractie van GroenLinks is het onduidelijk waar dat vervolgonderzoek zich op richt en door wie dat wordt gedaan. Uit de krant viel op te maken dat dit gedeeltelijk door dhr. Van Strien gedaan zou worden. Is hier dan geen sprake van (mogelijke) belangenverstrengeling?
  Zie antwoord op vraag 2.
 5. Op de site van de VRZ wordt aangegeven dat er een onderzoek komt door een onafhankelijk extern bureau. Zie: http://www.zeelandveilig.nl/veiligheidsregio-zeeland/nieuws/kern-besluit.... Als dit zo is, wordt er dan een bijdrage gevraagd van PS aan de kosten?
  De Provincie is niet verantwoordelijk voor besluiten van de VRZ, noch verplicht tot het doen van uitgaven als gevolg van deze besluiten. De VRZ is, zoals eerder aangegeven, een gemeenschappelijke regeling van de Zeeuwse gemeenten.
 6. Overigens vraagt de fractie van GroenLinks zich af hoe het kan dat burgemeesters de bestuurders zijn van de VRZ; zij dragen toch geen politieke verantwoordelijkheid? Hoe kunnen gemeenteraden en/of PS dan hun controlerende taken uitoefenen? Zeker als zij niet op de hoogte zijn gebracht? Wilt u er als CdK en toezichthouder op aandringen dat dit wel gebeurt?
  Ingevolge art. 11, lid 1 van de Wet Veiligheidsregio's bestaat het bestuur van de veiligheidsregio uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.
 7. Wilt u de Staten, op gezette tijden, bijpraten over de route die nu door de VRZ wordt bewandeld?
  Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten hebben geen formele taak of bevoegdheden als het gaat om het inhoudelijk functioneren van gemeenschappelijke regelingen. De VRZ is, zoals eerder aangegeven, een gemeenschappelijke regeling van de Zeeuwse gemeenten.