Vragen onderzoek Ecohotel Grevelingen

In een notitie  over de liquidatie van de Natuur- en Recreatieschappen Grevelingen en Haringvliet troffen wij een passage aan over een geheim deel van de betreffende AB-vergadering, waarin besluiten zijn genomen met financiële consequenties ter grootte van € 134.000,- Dit bedrag zou volledig besteed worden aan onderzoek over de stand van zaken van het Ecohotel. Dit riep bij GroenLinks veel vragen op. GS antwoorden op onze vragen van 7 juli o.a. dat het gaat om 'het afhechten van losse eindjes en door vastleggen van het proces te leren voor eventuele toekomstige projecten'...

Provinciale Staten hebben regelmatig hun zorgen geuit over de (on)mogelijkheden van de democratische controle op de natuur- en recreatieschappen Grevelingen en Haringvliet. Gedeputeerde Schönknecht oordeelde twee jaar geleden dat een fusie een flinke stap in de goede richting zou zijn. Gedeputeerde Van der Sande van de provincie Zuid-Holland: “(…) Er kan in grotere samenhang efficiënter en effectiever invulling worden gegeven aan de recreatiemogelijkheden in een uniek stukje Nederland”. De NRC van 5 juli jl. maakt in een fors artikel melding van financiële en organisatorische problemen bij het schap. Ondanks dit heeft het Algemeen Bestuur van Natuur- en Recreatieschap Grevelingen in 2015 slechts eenmaal vergaderd, te weten op 18 juni 2015. In die vergadering zijn de Jaarstukken 2014 en het liquidatieplan vastgesteld.

In een notitie* over de liquidatie van de Natuur- en Recreatieschappen Grevelingen en Haringvliet - die formeel worden opgeheven en inmiddels zijn samengevoegd tot één Schap Zuidwestelijke Delta - troffen wij een passage aan over een geheim deel van de betreffende AB-vergadering, waarin besluiten zijn genomen met financiële consequenties ter grootte van € 134.000,- Dit bedrag zou volledig besteed worden aan onderzoek over de stand van zaken van het Ecohotel.

Dit roept bij GroenLinks de volgende vragen op:

 1. Om welke vraagstukken gaat het en wat houdt het onderzoek exact in?
  Het onderzoek heeft betrekking op:
  • de ontwikkeling en de realisatie van het Ecohotel;
  • afspraken tussen de verschillende partijen;
  • de inhoud en totstandkoming van de overeenkomsten;
  • de informatievoorziening aan de verschillende bestuurlijke gremia;
  • de financiële consequenties in het meerjarig perspectief van het schap.
 2. Waarom is dit feitenonderzoek nodig? Wat is er aan de hand als er zóveel geld wordt uitgetrokken voor enkel een onderzoek?
  In verband met de liquidatie van het natuur- en recreatieschap Grevelingen (NRG) is er behoefte aan een helder inzicht in de stand van zaken inclusief 'open eindjes' zodat op korte termijn het project afgerond kan worden. Nevendoel is door het vastleggen van het proces te leren voor eventuele toekomstige projecten. Voor het feitenonderzoek is door het Algemeen Bestuur Natuur- en recreatieschap Grevelingen € 50.000,- beschikbaar gesteld.
 3. Bovendien wordt dit feitenonderzoek betiteld als fase 1. Wat houdt de beoogde fase 2 in? Worden er (nog meer) problemen voorzien? Wat zijn de financiële consequenties?
  Bij aanvang van het feitenonderzoek is er rekening mee gehouden dat de bevindingen van fase 1 aanleiding zouden kunnen geven tot – toekomstgericht – vervolgonderzoek. Door het Dagelijks Bestuur van Natuur- en Recreatieschap Zuid Westelijke Delta (NR-ZWD, rechtsopvolger NRG) is geconstateerd dat het uitgevoerde feitenonderzoek (fase 1) overall een basis legt voor het afhechten van de losse eindjes uit het verleden. Het DB verwacht dat er geen reden (meer) is voor aanvullend onderzoek (fase 2) en dat het uitgevoerde onderzoek binnen het daarvoor beschikbaar gestelde budget is afgerond.
 4. In dit verband, waarom zijn de stukken (nog steeds) geheim en hoe zit het dan met de beloofde democratische controle? Wilt u de stukken ‘per nu’ openbaar maken, zodat de Staten er zonder meel in de mond over kunnen praten?
  Er zijn twee punten die het voorgenomen moment van openbaar maken van dit feitenonderzoek beïnvloeden. In de eerste plaats is - eerder - de bestuurlijke weging in het bestuur NR-ZWD gemaakt dat het openbaar maken van het feitenonderzoek het beste kan gebeuren na bestuurlijke afhechting; die wordt begin oktober voorzien. In de tweede plaats heeft het NR-ZWD in de wijze van openbaarmaken van het feitenonderzoek een zorgplicht jegens (rechts)personen die in de rapportage worden vermeld. Deze laatste zorgplicht heeft inmiddels een juridisch kader gekregen door het Wob-verzoek, dat door NRC Handelsblad op 29 juni 2016 is ingediend. Het NR-ZWD heeft op dit verzoek, binnen de voorgeschreven termijn, een verdagingsbesluit genomen dat er (ook) op gericht is bedoelde (rechts)personen in de gelegenheid te stellen een zienswijze in te dienen. De (wettelijke) termijnen zijn zodanig dat het Dagelijks Bestuur op dit punt begin oktober een besluit kan nemen.
 5. Kunt u ons nader informeren over de stand van zaken van het Ecohotel c.a.?
  Activiteiten die nog moeten worden afgehandeld zijn het vestigen van erfdienstbaarheid (recht van overpad), verlenen van diverse vergunningen (o.a. steiger en toe-gangsborden) en het vestigen van opstalrecht voor twee objecten. Na afhandeling van deze activiteiten kan het project formeel worden afgerond.
 6. Wie voert / voeren dit onderzoek uit en wie maken deel uit van de begeleidingscommissie?
  Het bureau AT Osborne voert de opdracht uit. In de begeleidingscommissie zitten vertegenwoordigers van: • Groenservice Zuid-Holland, • Provincie Zuid-Holland; • Provincie Zeeland.
  De leden van de begeleidingscommissie zijn werkzaam op het gebied van onafhankelijk onderzoek.
 7. Waaruit bestaan de (forse) kosten van dit onderzoek, kunt u dit nader specificeren?
  In het plan van aanpak voor het uitvoeren van het feitenonderzoek zijn de volgende werkzaamheden opgenomen:
  • bureaustudie en opstellen van een chronologisch feitenrelaas;
  • interviews met (voormalig) medewerkers van betrokken publieke partijen;
  • analyse van de feiten, opstellen (concept)rapport en toelichten rapport in DB.
  Het onderzoek is conform het Plan van Aanpak binnen het daarvoor beschikbaar gestelde budget afgerond.
 8. Kunt u uitleggen waarom alleen de projectontwikkelaar enthousiast is over dit plan?
  We herkennen ons niet in het beeld dat alleen de projectontwikkelaar enthousiast is over het Ecohotel. In het feitenonderzoek wordt geconcludeerd dat ‘de partijen, met wie gesproken is in het kader van dit feitenonderzoek, ondanks de moeizame procesgang over het algemeen tevreden zijn met het (voorlopige) projectresultaat.'
* http://www.heerlijkbuiten.nl/media/recreatie_zuidholland/org/documents/v...