Amendement splitsingsplan DELTA

Tijdens de Statenvergadering van 8 juli 2016 diende GroenLinks het volgende amendement in bij behandeling Statenvoorstel Splitsingsplan DELTA NV:

Toelichting amendement

Bij de het Statenvoorstel actualisatie protocol ’Uitwisseling geheime informatie door GS aan PS en aan statencommissie’ (agendapunt 7.04 van de PS-vergadering 8 juli 2016) is uitgegaan van ‘zoveel mogelijk openbaar, tenzij het echt niet anders kan’. Nadrukkelijk is daarbij vermeld dat dit doorgaans betekent dat er geen hele stukken meer worden geheimgehouden, maar hooguit de passages daaruit die echt bedrijfsgevoelige informatie bevatten en/of over personen gaan.
Voor de fractie van GroenLinks is dit een principieel belangrijk verschil met het vorige protocol. Bovendien acht zij het noodzakelijk de inhoud van het ‘splitsingsplan’ - afgezien van de passages met bedrijfsgevoelige informatie - wel te kunnen bespreken om te komen tot een goede afweging.

De ondergetekende stelt daarom het volgende amendement voor:

Bij het 2e besluitpunt onderaan het Statenvoorstel over de geheimhouding een verandering toe te voegen, waardoor dat punt er als volgt komt uit te zien:

De door GS opgelegde voorlopige geheimhouding op het voor leden van PS ter inzage gelegde splitsingsplan DELTA NV (versie 0.97 datum: 30 mei 2016) en het advies Splitsingsplan DELTA N.V. & voorlopig advies herstructurering DELTA NV d.d. 1 juni 2016 van Houthoff Buruma & Emendo Capital niet te bekrachtigen o.g.v. artikel 25, lid 3 Provinciewet, maar het splitsingsplan inhoudelijk bij de discussie te betrekken (waarbij de passages met gevoelige bedrijfsinformatie zwart gemaakt zijn).

………………………………………………
Gerwi Temmink

Gedeputeerde Schönknecht ontraadt het amendement. 'Als dit openbaar moet, blijft er weinig over i.v.m. de bedrijfsgevoelige informatie. Bovendien hebben we daar Houthoff Buruma voor nodig, en daar hangt een prijskaartje aan.' GroenLinks handhaaft het amendement: "dit is een belangrijke kwestie, het gaat om veel geld en werkgelegenheid. Over de geheimhouding van de stukken verschillen we van mening", aldus Gerwi Temmink.

Stemming: enkel GL is voor; daarmee is het amendement verworpen.