Motie varianten aansluiting Sloeweg

Tijdens de Statenvergadering van 8 juli 2016 - agendapunt 10, moties niet behorende bij een agendapunt - kwam GroenLinks met een motie die GS opdraagt 'om alle varianten, al of niet nader onderzocht, op te nemen in het eindvoorstel Knooppunt N62-Bernhardweg, opdat PS hierover na de zomervakantie een gemotiveerd besluit kunnen nemen'.

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 8 juli 2016;

Gelet op:

  • het besluit van PS d.d. 3 juli 2015 om varianten voor de aansluiting van de Sloeweg op de Bernhardweg te laten onderzoeken, inclusief de Joure-variant (rotonde).

Overwegende dat:

  • de Sloeweg inmiddels al 18,5 miljoen euro meer heeft gekost dan de begrote 58 miljoen euro;
  • het nog steeds niet zeker is of de beoogde 5 miljoen van het Rijk binnen dit budget wel daadwerkelijk binnengehaald gaat worden;
  • er vanuit gegaan wordt dat de aansluiting nog eens vele miljoenen extra gaat kosten waar nog dekking voor gevonden dient te worden;
  • uit nader onderzoek op de varianten 1 en 2, die relatief gezien minder kosten met zich meebrengen, wellicht zal blijken dat nieuwe technologische ontwikkelingen tot gevolg hebben dat deze wel binnen de kaders vallen zoals PS die hebben geformuleerd;
  • de aansluiting veilig en toekomstbestendig moet worden, maar waarover niet meer betaald dient te worden dan nodig gezien de financiële positie van de provincie en de hoge overschrijding die dit grote project reeds kent.

Spreken als hun mening uit:

  • dat het niet aan GS is om varianten, voortkomend uit het onderzoek opgedragen door PS, eigenhandig uit het voorstel te halen zonder nadere onderbouwing.

Dragen Gedeputeerde Staten op:

  • alle varianten, al of niet nader onderzocht, op te nemen in het eindvoorstel Knooppunt N62-Bernhardweg opdat PS hierover na de zomervakantie een gemotiveerd besluit kunnen nemen.

En gaan over tot de orde van de dag.

…………………………………………………
Gerwi Temmink

Conclusie

De gedeputeerde vond de motie overbodig; GS doen immers wat wordt gevraagd. In het uiteindelijke Statenvoorstel zullen zes varianten worden aangeboden, waarvan twee niet nader onderzocht. Gerwi Temmink is blij met de toezegging van de gedeputeerde, maar handhaaft de motie. GroenLinksheeft namelijk in de commissie Economie duidelijk aangegeven dat nader onderzoek van de rotonde-variant kan aantonen dat deze wel degelijk voldoet aan de voorwaarden van PS. Nu geven PS de keuze voor nadere onderzoeken uit handen. De motie krijgt uiteindelijk geen steun en wordt verworpen.