Bootraces in Natura2000-gebied...

De PZC berichtte* dat op zondag 18 september jl. de NK Rib Rally - een wedstrijd met snelle powerboten - werd georganiseerd in de Put van Terneuzen. De dag ervoor vonden daar ‘Corporate Rally’s’ plaats met diezelfde snelle boten. In de Westerschelde dus, Natura2000-gebied! Dit leidde voor de fractie van GroenLinks tot de volgende vragen (d.d. 22 sept.):

 1. Wist u van deze vaartochten met snelle powerboten op de Westerschelde in het weekend van 17 en 18 september 2016?
  Ja wij waren op de hoogte.
 2. Gezien de aard van deze sport en de ligging van de Put van Terneuzen in een Natura2000-gebied – nota bene ingesteld om de achteruitgang in biodiversiteit tegen te gaan - is voor een dergelijke activiteit een vergunning nodig. Bent u hiervoor als bevoegd gezag van de Natuurbeschermingswet 1998 benaderd? Zo nee, waarom niet (gezien de noodzaak om te bekijken of er geen verstoring van beschermde natuursoorten plaatsvindt bij dergelijke activiteiten conform die wet)?
  Ja wij zijn benaderd.
 3. Zo ja, hebt u daarbij een verklaring van geen bedenking afgegeven? Waarom wel/niet?
  Wij hebben geen verklaring van geen bedenkingen afgegeven maar een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 met kenmerk NB.16.046. Gezien de aard van de activiteit zien wij ons genoodzaakt om voorwaarden te verbinden aan de activiteit ter voorkoming van significante negatieve effecten op de beschermde natuurwaarden.
 4. Is er sprake geweest van een verplichte voortoets? En van een evt. compensatietoets, de zg. ADC-toets? Kunt u aangeven wat de uitkomsten waren? Indien er geen toetsingen hebben plaatsgevonden, waarom niet?
  Ja. Er is een natuurtoets uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de activiteit geen significante negatieve effecten heeft op de beschermde natuurwaarden. Een eventuele ADC-toets is daardoor ook niet aan de orde. Naast de natuurtoets hebben wij een monitoringsverplichting aan de activiteit verbonden teneinde de effecten op watervogels te evalueren.
  Uit het monitoringsrapport blijkt dat er geen significante effecten op watervogels zijn.
 5. In de ogen van GroenLinks kan het niet anders of er vinden verstoringen van de natuur plaats bij dergelijke activiteiten. Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2014 op 6 juni van dat jaar hebben wij al op deze gevaren gewezen – zie de notulen van die vergadering op blz. 25, https://www.zeeland.nl/digitaalarchief/zee1400529. GS hebben daar niet op gereageerd. Betekent dit: “Wie zwijgt stemt toe?”. M.a.w. deelt u deze zorgen van GroenLinks en bent u met ons van mening dat er geen plaats is voor dergelijke wedstrijden in Natura2000-gebieden?
  Wij beseffen dat de balans tussen het beschermen, beleven en gebruiken van een natuurgebied een constante afweging is waar zorgvuldig mee omgegaan moet worden. Op grond van de natuurtoets, aangevuld met onze eigen kennis en expertise, zijn wij van mening dat er wel plaats is voor deze specifieke wedstrijd binnen Natura 2000-gebied Westerschelde onder de gestelde voorwaarden in de vergunning.
 6. Indien u niet benaderd bent om een vergunning of verklaring van geen bedenkingen af te geven voor deze activiteiten, bent u dan bereid om de gemeente Terneuzen te wijzen op uw verantwoordelijkheden in deze? Zo nee, waarom niet? En bent u bereid om samen met deze (of andere gemeenten) te voorkomen dat dergelijke activiteiten volgend jaar nogmaals plaatsvinden op een dergelijke locatie in Zeeland? Zo nee, waarom niet?  
  Van nieuwe en/of gewijzigde activiteiten wordt zoals gebruikelijk beoordeeld of deze doorgang kunnen vinden, al dan niet met een vergunning.
*http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-vlaanderen/racen-op-het-water-van-terneuz...