Reclamecircus langs A58

In 2015 schreef de PZC*: “Het gaat sluipenderwijs. Maar er komen steeds meer reclameborden langs de A58 en provinciale wegen.” En door de eigen regels van provincie en gemeenten dreigt een reclamecircus. Want wie weet nog wat er waar mag?

Het nieuwste attribuut in het reclamecircus is het niet te missen mega ledscherm aan de A58 bij bedrijventerrein Noordzak in Heinkenszand. “Of je nu oost- of westwaarts rijdt, een felverlicht scherm met reclame schreeuwt om jouw aandacht”, aldus PZC**. Daarmee vormt het een risico voor de verkeersveiligheid. Ook vindt de fractie van GroenLinks dit reclamecircus niet passen bij het landschap van Zeeland, en stelde op 12 oktober jl. de volgende vragen:

Vragen

 1. Wat zijn de regels voor het maken van reclame langs wegen, zijn de regels eenduidig voor de verschillende overheden en is dit op elkaar afgestemd?
  In de Landschapsverordening Zeeland (LSV) wordt een algeheel verbod gesteld voor borden, zuilen e.d. t.b.v. de bescherming van het landschapsschoon. Deze is van toepassing buiten de bebouwde kom m.u.v. bedrijventerreinen. Op bedrijventerreinen bestaat vanuit landschappelijk oogpunt geen bezwaar voor het plaatsen van borden, zuilen e.d. Wel kan hier gemeentelijke regelgeving van toepassing zijn. De bewuste zuil staat op een bedrijventerrein in Heinkenszand en het in de LSV genoemde verbod geldt hier niet. Zie ook antwoord 4.
 2. Bent u betrokken geweest bij de vergunning / toestemming om deze grote reclameborden met ledschermen langs de A58 te plaatsen? Zo ja, waarom bent u akkoord gegaan?
  Nee.
 3. De provincie heeft indertijd een groengordel bedacht om het bedrijventerrein zo veel mogelijk aan het zicht te onttrekken. Dat wordt teniet gedaan door het reclamebord. Wat is nu eigenlijk het beleid en wie is / zijn daarvoor verantwoordelijk en hoe is de afstemming?
  In het planologisch traject is de provincie betrokken bij landschappelijke inpassing. De gemeente is verantwoordelijk voor de landschappelijke inpassing en de handhaving daarvan.
 4. Hoe is de handhaving geregeld en wie heeft de regie om verrommeling van het Zeeuwse landschap te voorkomen?
  Als het gaat om verrommeling van landschap, waar de LSV van toepassing is, door borden, reclame e.d. dan betreft dit een samenwerking tussen provincie en RUD. Het betreft provinciaal beleid en de RUD handhaaft dit beleid. Er is tevens afstemming met provinciale en andere wegbeheerders (Waterschap en RWS) en gemeenten. De menskracht wordt zo efficiënt mogelijk benut.
 5. Is het aspect verkeersveiligheid bij het plaatsen van het bord beoordeeld en, zo ja, wat was de conclusie? Idem voor het aspect duisternis (dag- nachtritme flora/fauna en energiebesparing)? Beide zijn voor Zeeland belangrijke uitgangspunten.
  Het betreft een weg van RWS. De gemeente Borsele heeft de richtlijnen van RWS in acht genomen die voor dergelijke objecten van toepassing zijn. Tot op heden zijn er geen klachten of signalen van opmerkelijk rijgedrag bekend. De provincie voert een zeer terughoudend beleid bij verlichting als het wegen door of langs grootschalige natuurgebieden betreft. Deze zuil grenst niet aan  natuurgebieden of beschermde landschappen. De keuze voor verlichting langs wegen in beheer van de provincie (na renovatie) is energiezuinig en wordt 's nachts voor 50% gedimd.
 6. Weet u of en, zo ja hoeveel van dergelijke reclamezuilen er komende jaren te verwachten zijn langs A58 of andere doorgaande wegen in Zeeland?
  Nee. Als het reclamezuilen betreft buiten de bebouwde kom en niet op bedrijventerreinen, zullen deze worden getoetst aan de LSV en zal zo nodig handhavend worden opgetreden.
 7. Kan en wil de provincie haar invloed aanwenden om een reclamecircus zoals nu langs de A58, maar ook langs andere wegen in Zeeland, tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?
  De provincie spant zich samen met de RUD en andere overheden in, om een reclamecircus te voorkomen langs de provinciale wegen. Zie ook antwoord 6.
* : http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/regels-voor-het-maken-van-reclame-...
**: http://www.pzc.nl/regio/bevelanden/reclamecarrousel-draait-langs-a58-bij...

In de media:

Omroep Zeeland: GroenLinks: rem op levensgrote led-reclameschermen
PZC: GroenLinks: LED-scherm langs A58 Heinkenszand risico voor verkeer