Waterdunen

Waterdunen

Voorjaar 2016 zijn PS geïnformeerd over een dreigend verschil op de GREX Waterdunen. GS hebben het project doorgelicht en enkele scenario's ontwikkeld met actualisatie van de scoop. Onderzoek en overleg met partners heeft geleid tot een nieuwe GREX 2017 o.b.v. een voorkeurscenario. Dit scenario inclusief dekkingsvoorstel staat op de agenda van PS van 4 november 2016. GS stellen voor:

* einddatum wordt 1 aug. 2018; * aanleg grote vogelkijkhut en speelnatuur; * instemmen met GREX 2017; * € 3,7 miljoen beschikbaar te stellen uit de algemene reserve; * geheimhouding bekrachtigen voor de ondertekende overeenkomst met Molecaten. De bijdrage van Gerwi Temmink van GroenLinks:

Gerwi Temmink:

Dank u voorzitter,

Waterdunen was en is een project waar GroenLinks volledig achterstaat. Het vierledige doel van kustversterking, natuurherstel, versterking van de omgevingskwaliteit en economische spin-off  onderschrijft GroenLinks. Het gaat er in het project verder om dat mensen natuur moeten kunnen beleven.

Met 5 partners zijn de handen ineen geslagen om de scope toch te halen nu begin dit jaar een tekort was voorzien van ruim zes miljoen euro. Dit blijkt opgelopen te zijn tot ongeveer 7,5 miljoen. Gelukkig hoeft de provincie daar niet alleen voor op te draaien, wat tot voor kort wel de verwachting was. In dat opzicht een verdienste van de gedeputeerde. Het Rijk draagt bij voor 3,7 miljoen en Molecaten en Het Zeeuwse Landschap passen elk ongeveer twee ton bij. Als extra’s komt er meer speelnatuur, een entreevoorziening en een vogelkijkhut. Dat juicht GroenLinks toe. Als er maar voldoende rustgebieden overblijven.

Er zijn ook wat versoberingen toegepast. In de Cie heeft GroenLinks al laten weten met die aanpassingen te kunnen leven. Wel is er nadrukkelijk gevraagd hoe het nu zit met die paden. Die zouden niet meer geasfalteerd zijn, maar halfverhard. Dat lijkt ons op zich ook beter inpasbaar in het landschap. Maar is dat dan wel toereikend voor mindervaliden en rolstoelers? Navraag bij o.a. HZL als beoogd beheerder van de paden leert dat dit het geval is. Het wordt namelijk een aangewalste, vaste structuur. En is op den duur, gerekend over 30 jaar - zo is mij voorgehouden - deze aanpassing ook qua lifetime de beste oplossing. Deze punten zijn voor de fractie van GroenLinks de belangrijkste items op dit moment. Vandaar de vraag:

Kan de gedeputeerde bovenstaande veronderstellingen bevestigen als het gaat om de toegankelijkheid voor rolstoelers en de combinatie onderhoud/levensduur?

Zo ja, dan mag het college rekenen op steun van mijn fractie voor het voorstel.