Zeeuwse Lagune, vastgoedexplosie in het Veerse Meer

Opnieuw dreigt de gemeente Noord-Beveland in te stemmen met een ontwerp voor ‘hotspot’ het Veerse Meer. Er blijkt een plan te liggen voor het opspuiten van een reusachtig schiereiland - ruim 31.000m2 - in het Veerse Meer met daarop immense vastgoedontwikkeling. De ontwikkeling is volledig gepland in Natura 2000-gebied, nu al een kwetsbaar gebied voor vogels. Eerder werden al vele plannen naar de prullenbak verwezen, waaronder de hoogbouw van 120m*. GroenLinks stelde op 8 november vragen. De antwoorden van GS:

Vragen

 1. Het Ruimtelijk Toetsingskader Ontwikkelingslocatie Veerse Dam (2014) 'gaat uit van de locatie en de (on)mogelijkheden ervan’. Een kwaliteitsteam moet de plannen bewaken. Bent u op de hoogte van het bestaan en de samenstelling van dit kwaliteitsteam? Houdt dit kwaliteitsteam rekening met alle effecten van het plan, dus niet alleen de economische, maar ook de gevolgen voor natuur, omgeving en landschap, milieu etc.?
  Wij zijn op de hoogte van het bestaan van dit kwaliteitsteam. Op 27 november 2014 heeft de gemeenteraad van Noord-Beveland het ‘Ruimtelijk Toetsingskader Ontwikkelingslocatie Veerse Dam’ vastgesteld voor de ontwikkeling in het Veerse meer aan de Noord-Bevelandse zijde van de dam. Adviezen van de Stuurgroep Veerse Dam en het College van Rijksadviseurs zijn verwerkt in dit kader. Het project Hotel Veerse Dam is nog niet  zo ver dat er een vooroverleg-bestemmingsplan is. Pas in die fase kan beoordeeld worden of de ontwikkeling voldoet aan wet- en regelgeving.
 2. Hoe past de geplande bouw op dit schiereiland - 20 vrijstaande woningen, 20 penthouses, 48 appartementen, 44 hotelkamers,  een restaurant, een bedrijfswoning, gemeenschappelijke ruimten en parkeergelegenheid plus ruimte voor drijvende woningen – in dit Natura 2000-gebied?
  Het project zal getoetst moeten worden aan de kaders van de Nieuwe Wet natuurbescherming die op 1-1-2017 in werking treedt voor wat betreft mogelijke effecten op Natura 2000-gebieden. Wij kunnen op dit moment nog geen  uitspraak doen over de uitvoering van het plan omdat nog geen stukken (of vergunningsaanvraag) zijn ontvangen.
 3. De draagkracht van het Natura 2000-gebied op deze locatie voldoet nu al niet, met het achterblijven van de aantallen niet-broedvogels. Naar de oorzaken loopt een zesjarig onderzoek. Bent u met GroenLinks van mening dat het discutabel is om uitgerekend in kwetsbaar gebied een project te ontwikkelen? Zo nee: waarom niet?
  In het kader van het beheerplan Deltawateren is voor het Veerse Meer voorzien in onderzoek naar niet-broedvogels. Wat betreft effecten van het project op Natura 2000 (i.r.t. de draagkracht van het Veerse Meer) zal de natuurtoetsing meer duidelijkheid geven. Daaruit zal blijken of de ontwikkeling gelet op de kwetsbaarheid van het gebied wel of niet mogelijk is.
 4. Is dit wat wordt beoogd met het huidige Omgevingsplan?
  Het project Hotel Veerse Dam is nog niet zo ver dat er een vooroverleg-bestemmingsplan is. Pas in die fase kan beoordeeld worden of de ontwikkeling voldoet aan wet- en regelgeving.
 5. Bent u met ons van mening dat deze planvorming niet past binnen de doelstellingen van het Kustpact en ook niet binnen de handhaving van het verbod op kustbebouwing van minister Schultz? Een MER met passende beoordeling is verplicht. Gaat deze uitgevoerd worden, en zo ja: hoe?
  Het Kustpact benoemt de kwaliteiten van de Nederlandse kust vanuit landschappelijk, ecologisch en economisch opzicht en vraagt regionale- en lokale partijen deze te borgen in nieuw beleid.  De gemeente kan een plan pas in voorontwerp brengen als dit voorzien is van de wettelijk benodigde onderzoeken en beoordelingen. Als de  wet- en regelgeving een MER met passende beoordeling vragen, zal de initiatiefnemer hier opvolging aan moeten geven.
 6. Uit de raadsstukken van de gemeente Noord-Beveland zou blijken dat de grond voor dit plan al door het Rijksvastgoedbedrijf in erfpacht is toegezegd. Klopt deze informatie? Bent u bereid het Rijk te adviseren geen toestemming te verlenen voor het verpachten van de grond? Zo nee, waarom niet?
  Ja, de RVB heeft 21 september 2016 een erfpachtovereenkomst op hoofdlijnen gesloten met de initiatiefnemer. Het Rijk adviseren geen toestemming voor erfpacht te verlenen is dus niet meer mogelijk.
 7. Waarom nemen GS nú geen helder standpunt in: in strijd met het kustpact en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Volgens GroenLinks is zo’n helder signaal nu hard nodig. Dat wordt ook gevraagd en verwacht vanuit de samenleving.
  Zie 4. We hebben nog niet voldoende informatie om het plan te toetsen.
 8. Zijn GS bereid in te grijpen en bij de gemeente Noord-Beveland aan de rem te trekken? Zo nee, waarom niet?
  Zie 4. Dat is op dit moment niet aan de orde.
*: Vragen over hoogbouw in het Veerse Meer