Motie personele kosten culturele instellingen

Tijdens de behandeling van de Begroting 2017 komt Gerwi Temmink met een motie om de aanvragen voor subsidie 2017 van culturele instellingen met personeel in dienst – met het oog op deze personele kosten op basis van de cao – volledig te honoreren. Voorgesteld wordt de dekking te halen uit de budgettaire ruimte, mocht het totale budget aan subsidie onverhoopt niet toereikend blijken voor dit verzoek. De motie:

Motie personele kosten gesubsidieerde culturele instellingen

van het lid Gerwi Temmink (ontvangen: 16 november 2016)

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 18 november 2016;

Gelet op:

 • het gegeven dat GS voorstelt het totale budget aan subsidies van 2016 met 1% te verhogen voor 2017 als zijnde de indexering
 • het gegeven dat elke instelling voor 2017 tijdig een aanvraag voor een subsidie moet indienen
 • het gegeven dat deze aanvraag voorzien dient te zijn van een geaccordeerde begroting wanneer het gaat om een instelling waar personeel in dienst is
 • het gegeven dat elke aanvraag voor een subsidie op inhoud beoordeeld wordt.
   

Overwegende dat:

 • culturele instellingen waar personeel in dienst is voor een groot deel afhankelijk zijn van deze provinciale subsidie
 • de huidige cao voor deze instellingen op 31 december 2016 afloopt
 • de nieuwe cao voor deze instelling m.i.v. 1 januari 2017 een aantal maatregelen zal omvatten die leiden tot hogere personeelskosten voor deze instellingen zoals o.a. salarisverhoging
 • dergelijke instellingen geacht worden te voldoen aan verplichtingen voortvloeiend uit de cao.
   

Spreken als hun mening uit:

 • dat culturele instellingen waar personeel in dienst is verplichtingen t.o.v. hun personeel vanuit de (nieuwe) cao volledig dienen na te komen zoals dit ook gebeurt voor personeel in dienst van de provincie.
   

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

 • de aanvragen voor subsidie 2017 van deze culturele instellingen – met het oog op deze personele kosten op basis van de cao – volledig te honoreren, ook al is deze begroting dan wellicht iets meer dan 1% hoger dan in 2016
 • de dekking te halen uit de budgettaire ruimte mocht het totale budget aan subsidie onverhoopt niet toereikend blijken voor dit verzoek (deze instellingen ramen gezamenlijk hooguit 50.000-75000 euro voor deze extra’s).    
   

En gaan over tot de orde van de dag.

…………………………………………………
Gerwi Temmink

 

Stemming: de motie wordt verworpen.