Advies College van Rijksadviseurs plan Veerse Meer

Het projectvoorstel Veerse Dam - een schiereiland in het Veerse Meer - voldoet volgens ons op geen enkele wijze aan het advies van het College van Rijksadviseurs (CRa). Dit college heeft in 2014 op verzoek advies uitgebracht, dus GroenLinks vraagt zich af waarom dit advies nu wordt genegeerd? We hebben daarom de mening gevraagd van het CRa over het voorliggende plan. Vindt het CRa het plan voor een schiereiland passen binnen de aanvankelijk geschetste kaders...? Lees de brief van Statenlid Gerwi Temmink aan het CRa:

Atelier Rijksbouwmeester
t.a.v. College van Rijksadviseurs
Postbus 20952
2500 EZ  DEN HAAG

Geacht College,

Op 28 oktober 2014 heeft u een advies uitgebracht over het Ruimtelijk Toetsingskader Ontwikkelingslocatie Veerse Meer. Nadat sinds 2004 diverse hotelontwerpen om verschillende redenen waren afgewezen, heeft de gemeente Noord-Beveland dit toetsingskader in 2014 laten opstellen. Het doel was om de initiatiefnemer duidelijke kaders te verstrekken, waaraan een nieuw plan moet voldoen. Dit toetsingskader is op verzoek getoetst door uw College.

In het kort komt uw advies over dit project er onder meer op neer dat dit project kleinschalig en drijvend moet zijn, en dat de bedrijfseconomische belangen van de projectontwikkelaar niet leidend mogen zijn.

Het huidige projectvoorstel (zie agendapunt 15 en bijbehorende ingekomen stukken bij agendapunt 7) - een schiereiland in het Veerse Meer - voldoet o.i. op geen enkele wijze aan dit advies. De gemeenteraad heeft u destijds zelf geraadpleegd, dus waarom wordt uw advies nu - in alle opzichten - genegeerd? Op 24 november jl. vergaderde de gemeenteraad over dit voorstel. De stemmen staakten, zodat dit op 8 december a.s. opnieuw ter besluitvorming voorligt aan de raad. Intussen is een petitie gestart (al 6.330 handtekeningen in een paar weken tijd) omdat er veel weerstand is tegen dit plan.

Daarom zouden wij graag nog vóór de beslissende raadsvergadering het College c.q. de Rijksadviseur om een mening vragen over het voorliggende plan. Wat vindt u van het schiereiland-idee en vindt u dat dit past binnen de aanvankelijk geschetste kaders? Op grond van het eerder door u uitgebrachte advies achten wij uw oordeel van groot belang en zijn wij van mening dat de gemeenteraad van Noord-Beveland dit niet naast zich neer kan leggen. Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Gerwi Temmink,
fractievoorzitter