Verzoek ingrijpen minister kustbebouwing Zeeland

Onderstaand de brief van het bestuur GroenLinks Zeeland over de kennelijk niet te stoppen kustbebouwing. Het GroenLinks-bestuur vraagt de minister gebruik te maken van haar bevoegdheid om in te grijpen, zodat aan de bebouwing een halt kan worden toegeroepen.

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA  Den Haag

Geachte dames en heren, leden van de Tweede Kamer,

Tot onze grote voldoening heeft minister Schultz een kleine pas op de plaats gemaakt bij het - naar de mening van overweldigend veel Zeeuwen - heilloze plan recreatieproject Brouwerseiland. Nietsontziende projectontwikkelaars hebben de Zeeuwse kust stevig in handen en geven ‘niet thuis’ bij iedere vorm van kritiek. Het economisch belang prevaleert!

Het vigerende omgevingsplan van de provincie Zeeland ondersteunt vele, zo niet alle mogelijkheden om in deze kustrijke provincie de nodige natuur te laten verdwijnen. Niet alleen langs de kust, ook in het achterland rijzen de vakantiepretparken nog steeds als paddenstoelen de grond uit. Op vragen van Statenleden antwoordt het college steevast:
“Wij beoordelen nieuwe ontwikkelingen aan de op dat moment geldende wet- en regelgeving.” (lees)

Gedeputeerde Staten maken er vervolgens geen geheim van dat zij tot aan de herziening van het omgevingsplan de projectontwikkelaars niet zullen hinderen in de uitvoering van hun natuur-verwoestende plannen. “De integrale herziening van het Omgevingsplan is in 2018 voorzien.” (lees)

Wij hadden, in de aanloop naar het kustpact, van de provincie enige terughoudendheid verwacht voor eventuele nieuwe initiatieven. Echter, het plotselinge verschijnen van het plan Zeeuwse Lagune op de Veerse Dam c.q. in het Veerse Meer, heeft die hoop de grond in geboord. Zeeuws  gedeputeerde mw. Schönknecht heeft  de gemeente Noord-Beveland op voorhand het groene licht gegeven voor de uitvoering van het plan. De minister liet zich onlangs nog  lovend uit over het werk van haar partijgenote.

Kunnen er nu overal grote flats verrijzen? Zo vroeg de minister zich eind 2015 af. (lees) ‘Nee’ luidde het antwoord. “Naast onze nationale eisen vinden ook op provinciaal en gemeentelijk niveau afwegingen plaats. In Zeeland bijvoorbeeld heeft gedeputeerde Schönknecht een duidelijk signaal afgegeven dat alleen in de reeds aangewezen ‘recreatieve hotspots’ ruimte is voor uitbreiding.”

De werkelijkheid is dat er zowel binnen als buiten de hotspots volop wordt gebouwd en gebouwd zal worden. Een paar recentelijke voorbeelden: het Nollenbos en vernieuwing Strandpaviljoen Kontiki te Vlissingen, n.b. op het strand, nu met hotelaccommodatie; vakantiehuisjes bij Roompot Kamperland; het plan Schelphoek; permanente vakantiewoningen op het Sophiastrand te Kamperland binnen de begrenzing van zowel het Nationaal Park Oosterschelde als van het gelijknamige Natura2000-gebied; het plan Vlietenburg te Wissenkerke . Het college maakte duidelijk, dat deze omvorming van landbouwgrond in een kwetsbaar gebied toch vooral bedoeld is voor welgestelde Duitse toeristen. Tot slot een nieuw hotel aan het Veerse Meer met 51 kamers en 58 (water)woningen . Tot zover het topje van de ijsberg!

Conclusie is dat de provincie geen grip heeft op de ongebreidelde kust- c.q. recreatiebebouwing. Het omgevingsplan is wat dat betreft zo lek als een mandje. Dat wordt nog eens bevestigd op https://beschermdekust.nl/ Overzicht bouwplannen langs de kust.

De PZC gaf op 3 december jl. aan (lees) hoe de Veerse Dam er bij niet ingrijpen uit zal komen te zien. Een façade aan flats zal het beeld gaan bepalen en komende vanuit het noorden zal het historische stadje Veere nagenoeg geheel aan het oog worden onttrokken.

Wij vinden de situatie dermate ernstig, dat wij u verzoeken de minister te vragen een halt toe te roepen aan het blijven uitgeven van eenmalige natuur, puur bestemd voor economisch gewin. In eerste instantie zou de minister een besluit kunnen nemen om ook voor de Veerse Dam te wachten tot het moment dat het kustpact er is.

De minister zou vervolgens  in moeten grijpen via bijvoorbeeld een inpassingsplan. Op die wijze wordt het omgevingsplan t.a.v. de kust-/recreatiebebouwing buiten werking gesteld. Zij mag van deze bevoegdheid gebruikmaken als er sprake is van provinciale en/of landelijke belangen die zwaarder wegen dan de gemeentelijke belangen. (lees) Dat is in onze ogen helaas meer dan het geval.

Graag uw oordeel en inbreng in deze kwestie.

Met vriendelijke groet,
namens bestuur GroenLinks Zeeland,

Leen Harpe, voorzitter
Boudewijn Büchlaan 2, 4481 DV  Kloetinge