Keuze aansluiting Sloeweg-Bernhardweg

Voor de afronding van het project N62 Sloeweg moet de aansluiting van de Sloeweg op de Bernhardweg nog gerealiseerd worden. Hiervoor zijn zes aansluitingsvarianten voorgesteld, waarvan er vier zijn afgevallen. Een daarvan is de sterrotonde, die niet zou voldoen aan de criteria doorstroming, toekomstvastheid en verkeersveiligheid. De overgebleven varianten Halve Haarlemmermeer en Ster kosten resp. 15,9 en 20,1 miljoen euro. Gerwi Temmink is van mening dat de sterrotonde wel voldoet aan de voorwaarden en komt met een amendement.

Lees het Statenvoorstel

Dank voorzitter,

“Wat gaan jullie als GroenLinks doen?” Een vraag die mij de afgelopen week meerdere malen is gesteld. Want vandaag moet er dan eindelijk een besluit genomen worden over het einde van de Sloeweg. Letterlijk welteverstaan. “Jullie stem kan beslissend zijn”, hoorde ik. Dat zou mooi zijn, want voorzitter, dan weet ik een meerderheid van mijn collega’s hier te overtuigen van de zienswijze van GroenLinks. Die kan niet verrassend zijn.

Anderhalf jaar geleden werd die oplossing namelijk nog omarmd door praktisch alle politieke partijen hier in de Staten. Wat was iedereen blij met de redder in nood, dhr. Ton Vrijdag en zijn task force team. Het dreigende tekort van 30 miljoen hadden zij toch maar mooi weten terug te brengen tot 18,5 miljoen. Mede dankzij een sterrotonde. Maar er kan veel gebeuren in anderhalf jaar tijd…

Daarom lijkt het alsof vandaag alleen de Halve Haarlemmermeervariant of de Stervariant uitkomst bieden op een veilige, toekomstbestendige en vlotte doorstroming voor de aansluiting van de Sloeweg op de Bernhardweg.

Waar in Nederland is het zo dat drie ongelijkvloerse viaducten noodzakelijk zijn om het verkeer in goede banen te leiden op een T-splitsing van twee provinciale wegen?

Volgens mij nergens, voorzitter. Het lijkt erop dat we ons laten leiden door wensdenken. Of door stakeholders, die wel hard roepen, maar – op een na – niets willen bijdragen. De Sloeweg heeft inmiddels al zo’n € 15 miljoen meer gekost dan oorspronkelijk begroot (in 2014). De door GS voorgestelde variant van de Halve Haarlemmermeer vraagt nog eens een kleine 16 miljoen euro extra. De door stakeholders en een aantal andere partijen gewenste Stervariant kost ruim € 20 miljoen. Voor deze variant is de directie van de N.V. Westerscheldetunnel bereid € 5 miljoen beschikbaar te stellen. Volgens de fractie van GroenLinks is een dergelijk besluit echter niet aan de directie, maar aan de aandeelhouders, ofwel de Provinciale Staten van Zeeland. GroenLinks kiest in zo’n situatie voor de insteek om de tunnel eerder tolvrij te maken.

GroenLinks heeft er in de Statenvergadering van 8 juli jl. niet voor niets voor gepleit om eveneens de sterrotonde mee te nemen in de nadere onderzoeken. Als je ziet wat er in anderhalf jaar al kan gebeuren…? Voorzitter, dan is het toch niet zo gek dat GroenLinks gelooft dat technologische ontwikkelingen er de komende decennia voor zullen zorgen dat deze sterrotonde-variant zal blijven voldoen aan alle gestelde criteria tot na 2050.

Wie had vijf jaar geleden gedacht dat auto’s zonder bestuurder konden rijden alsof het treintjes zijn? Nu al wordt er mee geëxperimenteerd. We moeten innovatief durven denken, met beide benen op de grond.

De fractie van GroenLinks vindt dat er lessen geleerd dienen te worden uit het verleden (o.a. van de Sloeweg). De financiële positie van de provincie is niet van dien aard dat wij ruimhartig kunnen blijven investeren in asfalt. We kampen met (dreigende) miljoenentekorten op grote projecten: Thermphos en Delta, om er maar eens een paar te noemen. Ik hoor dergelijke zorgelijke geluiden vaker uit diverse Statenfracties, voorzitter. GroenLinks roept op hier naar te handelen.

En wat zullen ze in Den Haag denken bij het horen van pleidooien voor peperdure oplossingen, terwijl wij vanuit Zeeland regelmatig aankloppen om steun vanuit het rijk?

En zou er al ruimte zijn om te investeren in transport(wegen), dan ziet de fractie van GroenLinks meer heil in echt duurzame investeringen over het spoor en het water. Voorzitter, ik hoop met dit betoog voldoende fracties in de Staten te hebben overtuigd hun dwaalspoor te verlaten en ons amendement te steunen dat ik hierbij indien. Met als strekking dat wij kiezen voor de sterrotonde van 3,7 miljoen euro. Dan is de bijdrage van de fractie van GroenLinks inderdaad doorslaggevend geweest in dit debat.   

--------------------------------------

Conclusie

VVD komt met een amendement om te kiezen voor de - nog duurdere - Stervariant. Stemming: aangenomen (22 voor / 16 tegen). Amendement GroenLinks: verworpen. Stemming over het gewijzigde Statenvoorstel: 28 voor, 10 tegen: aangenomen.