Ontwerp-Natuurvisie 2017-2020

Decentralisatie van natuurbeleid van Rijk naar provincies en invoering van de nieuwe Wet natuurbescherming (beoogde inwerkingtreding begin 2017) verplicht provincies een provinciale Natuurvisie op te stellen. Na vaststelling van de ontwerp-Natuurvisie Zeeland 2017-2022 volgt een inspraaktraject van zes weken. De inspraakreacties worden met het uiteindelijke statenvoorstel Natuurvisie voorgelegd aan PS. De uitgangspunten van de Natuurvisie zullen in de Omgevingsvisie worden overgenomen. Lees hier het Statenvoorstel

De bijdrage van Gerwi Temmink aan het debat over dit onderwerp:

Voorzitter,

De natuurvisie is voor de fractie van GroenLinks een voorbeeld hoe een integrale benadering kan leiden tot een document waar je wat aan hebt. Langs acht invalshoeken wordt de Zeeuwse Natuurvisie in beeld gebracht. Met als hoofddoel – naast de wettelijk verplichte 1.000 ha te ontwikkelen nieuwe natuur – dat dat integrale provinciale natuurbeleid gericht is op het behoud en de versterking van de biodiversiteit. Dat spreekt GroenLinks aan. Net als de twee nevendoelen: het versterken van de maatschappelijke betrokkenheid bij die natuur en de relatie natuur-economie. Hierbij moet ook nadrukkelijk het gevarieerde, karakteristieke Zeeuwse landschap betrokken worden. Daar kom ik zo nog even op terug.

Het is verleidelijk nu al op te komen voor het belang van specifieke Zeeuwse soorten planten en dieren, boven en onder water. Daarmee wachten wij totdat onderdelen van deze natuurvisie worden vertaald in deelnota’s met uitwerkingsprogramma’s. Daarbij gaat GroenLinks er vanuit dat natuur- en milieuorganisaties aan de voorkant de kans krijgen hun input te leveren. Het is goed dat de provincie nu verantwoordelijk is en gehouden kan worden voor actieve bescherming en beheerplannen.

Het is eveneens goed dat er jaarlijks een evaluatie plaatsvindt op natuurkwaliteit en -ontwikkeling. En dat er eenmaal per drie jaar gepeild wordt of die maatschappelijke betrokkenheid is gegroeid, en ook of die relatie natuur-economie duidelijker is geworden.

Verwacht de gedeputeerde dat het ambitieuze tijdpad in 2017 voor diverse onderdelen van de natuurvisie gehaald zal worden? En kunnen wij de toezegging krijgen dat wij hier als PS – ook in verband met onze nieuwe werkwijze – telkens goed van op de hoogte worden gehouden?

Voorzitter, tot slot had ik nog beloofd terug te komen op de specifieke natuur- en/of cultuurwaarden die het Zeeuwse landschap zo karakteristiek maken. Het is prima dat de natuurvisie beoogt die beleving te vergroten. Dit wordt door iedereen anders beleefd en kan leiden tot emotionele discussies. Op zich niet erg, al is het voor GroenLinks van belang dat besluiten genomen worden op basis van objectieve gegevens. Daarom dien ik hierbij een motie in met de strekking dat GS alvast een adviescommissie landschap instelt die op afroep beschikbaar is en wiens advies bij de besluitvorming betrokken moet worden.

 

Conclusie

Het Statenvoorstel wordt unaniem aangenomen. Gehoord de reactie van de gedeputeerde trekt GroenLinks de motie in.