Motie 'Zeeland solidariseert'

Toelichting van de motie: zie vervolg initiatiefvoorstel Delta en de kerncentrale
 

MOTIE ‘ZEELAND SOLIDARISEERT’

Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op 16 december 2016;

gehoord de discussie over DELTA in de vergadering van 16 december 2016;

gezien de brief van Gedeputeerde Staten van Zeeland van 14 december 2016 over het ontbreken van voortgang in de onderhandelingen met het Rijk inzake een oplossing voor de Kerncentrale Borssele;

dragen Gedeputeerde Staten op:

  • primair: er bij het Kabinet en de Tweede Kamer op aan te blijven dringen dat de problematiek van de Kerncentrale Borssele wordt erkend op nationaal niveau en vraagt om een oplossing op nationaal niveau, vanuit een wezenlijke verantwoordelijkheid van het Rijk;
  • secundair: er bij de Tweede Kamer op aan te dringen de problematiek van de kerncentrale op te nemen in de kabinetsformatie;
  • deze motie kenbaar te maken bij het Kabinet en de Tweede Kamer en bij de overige aandeelhouders van DELTA N.V.;

en gaan over tot de orde van de dag.

Gerwi Temmink (GL)
Kees Bierens (VVD)      
Jan Henk Verburg
Goos Roeland (SGP)
Willem Willemse (50PLUS)    
François Babijn (PvZ)
Ton Veraart (D66)        
Mark Faasse (ZL)        
Anita Pijpelink (PvdA)
Peter van Dijk (PVV)      
Ger van Unen (SP)        
Patricia de Milliano (CDA)