Statenvoorstel Thermphos

Van Citters Beheer (VCB) heeft tot medio januari middelen om het omgevingsbeleid a.g.v. sanering van het Thermphos-terrein te kunnen blijven waarborgen. GS stellen voor om voor de beheers- en organisatiekosten voor VCB in de periode t/m april 2,5 miljoen extra op te nemen in de begroting 2017. Daarbij sturen GS er op aan dat het plan van aanpak sneller plaatsvindt dan voorzien (maart 2017) en wil daarvoor ook extra deskundigheid inzetten. Het standpunt van Gerwi Temmink tijdens de Statenvergadering van 13 januari:

Voorzitter,

Thermphos. Een term die fors op het gemoed inwerkt. Want daar waar we eind vorig jaar verwachtten dat er eindelijk een gedetailleerd plan van a anpak zou liggen, blijkt nu dat zo’n plan er pas eind maart ligt. Met het verzoek of wij daarom t/m april maar even 2,5 miljoen euro beschikbaar willen stellen.

Afgelopen vrijdag werd in het openbare deel van de commissie Bestuur al duidelijk dat het voor de Staten geen automatisme is dat die portemonnee telkens weer getrokken wordt, ook al staan we met de rug tegen de muur. Niet voor niets is aan het dictum de term maximaal toegevoegd.

De fractie van GroenLinks wil hier nog een paar kanttekeningen bij plaatsen. Wij zien het begrip “maximaal nog 2,5 miljoen euro beschikbaar stellen uit de algemene reserve” vooral in relatie met het gegeven dat er nog geen plan van aanpak is. Het is goed om scherp te zijn, en reëel.

Er zijn waarschuwingen geuit. Door GroenLinks en andere partijen. Een feit is echter dat op 16 juni 2014 unaniem in de Staten is aangegeven geen bedenkingen te hebben tegen de voorgenomen overeenkomsten om fase 1 te realiseren. Een tussen de curatoren, ZSP en provincie, en een tussen ZSP en de provincie. Dat meerdere tegenslagen, al of niet voorzien, er voor gezorgd hebben dat de termijnen bij lange na niet gehaald zijn, houdt in dat wij als provincie nu aan de lat staan. Het zal waarschijnlijk niet bij deze 2,5 miljoen blijven. Laten we dat de mensen dan ook onomwonden voorspiegelen. Het plan van aanpak zal dat naar alle waarschijnlijkheid pijnlijk duidelijk maken.

GroenLinks vindt echter dat we omwille van de veiligheid, omwille van mens en milieu, er hoe dan ook samen met de betrokken partijen voor moeten zorgen dat het terrein schoon wordt opgeleverd conform de doelstellingen voor fase 1. Daarom zullen wij akkoord gaan met de drie beslispunten uit het voorstel opdat er in de komende maanden spijkers met koppen kunnen worden geslagen, en er een gedegen plan van aanpak komt. Wie daarvoor wanneer wat gaat doen en wie wanneer wat zou moeten betalen, daarover kan en wil GroenLinks nu geen uitlatingen doen. We willen graag constructief meedenken.

Wel wil ik nogmaals aan de gedeputeerde en het college vragen of zij in de tussenliggende tijd bereid zijn nog eens goed te kijken naar de positie van de gedeputeerde. Het gevaar van een dubbele pet wordt groter naarmate de belangen verscherpen. Hij wordt geacht als commissaris van VCB op te treden en heeft ook een rol namens GS als bevoegd gezag. Laat het duidelijk zijn dat wij niet twijfelen aan de integriteit van dhr. De Bat. Het lijkt de fractie van GroenLinks echter beter hierover in dit stadium helderheid te verschaffen.

Daarom sluit ik af met een twee vragen:

  1. Zijn GS bereid de dubbelrol van gedeputeerde De Bat in de komende weken nog eens nader te beschouwen en PS bij de eerstvolgende bijeenkomst over Thermphos uitsluitsel te geven hoe zij staat tegenover een evt. andere invulling van het commissariaat van VCB? Wel namens de provincie, maar niet uit GS?
    Gedeputeerde De Bat: We zullen de voordelen terughalen en de nadelen schetsen en met een voorstel komen. Eens dat het ingewikkeld is.
  2. Wat vindt de gedeputeerde van het idee van windmolens op het terrein? Deze kunnen een bijdragen leveren aan de saneringskosten. Amsterdam heeft ook zoiets gedaan op het haventerrein. En is het college bereid dit in te brengen bij ZSP? Hoe denkt het college hierover?
    Gedeputeerde De Bat: Hiervoor ben ik ook benaderd. Een prima idee, we pakken met op maar we gaan er niet over.