Invoering verrekensystematiek RUD

Op de agenda van PS van 10 februari een voorgenomen besluit van Algemeen Bestuur Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland om verrekensystematiek PxQ in te voeren per 1 januari 2017. PS kunnen hierop een zienswijze indienen en GS leggen een conceptbrief voor aan Provinciale Staten. Lees hier het Statenvoorstel en de brief

De reactie van Gerwi Temmink:

Voorzitter,

Het statenvoorstel voor de invoering van PxQ bij de RUD maakt duidelijk dat gemeenten en provincie in de toekomst concrete producten willen afnemen op basis van vooraf gemaakte prestatieafspraken. Op zich een idee waar GroenLinks zich goed in kan vinden. Het stelt duidelijke kaders en is achteraf makkelijker te controleren.

De fractie van GroenLinks staat ook achter de voorgestelde zienswijze hierop vanuit PS. Voor 2019 moet een en ander uitgewerkt zijn opdat PxQ echt in werking kan treden. GroenLinks zal daarbij scherp letten op een aantal aspecten en vraagt daarom aan GS of zij hier extra aandacht aan wil besteden tijdens het invoeringsproces. Graag een bevestiging van de gedeputeerde van de volgende vragen / aandachtspunten:
 
Vragen / aandachtspunten:

  1. Wanneer PxQ klaar is voor daadwerkelijk gebruik, is ook helder dat de RUD beschikt over voldoende middelen, zowel in personeel als in geld, om die taken naar behoren te kunnen uitvoeren.
  2. Tijdens het uitwerken van de plannen is duidelijk dat de inzet van 3 à 4 fte vanuit de RUD wordt opgevangen zodat dit niet ten koste gaat van de VHT-taken die nu via de RUD geregeld zijn.
  3. Niet alleen de grote bedrijven met risico’s maar ook de middelgrote, de zgn. IPCC-bedrijven, moeten minimaal eenmaal per jaar gecontroleerd blijven worden.
  4. De verplichte aandachtsgebieden worden evenredig verdeeld in de PxQ-constructie. Voor de fractie van GroenLinks is het van belang dat de natuur niet het kind van de rekening wordt wanneer er onverhoopt toch ergens op bezuinigd moet worden. Dit moet dan ook evenredig gebeuren.